Dogmatica

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A
 – CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
 
DOGMATICĂ
[CURRICULUM DIFERENȚIAT]
FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a
Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
-          asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
-          obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
-          nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
-          valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
-          rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
-         Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
-         Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
-         Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
-         Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
-         Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
-         Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
NOTA DE PREZENTARE
 Disciplina Dogmatică se studiază în cadrul curriculumului diferențiat pentru filiera vocațională profil teologic, specializarea Teologie – cultul ortodox, fiindu-i alocată 1 oră/ săptămână la clasele a IX-a și a X-a.
Studierea Dogmaticii în învățământul de tip seminarial are ca scop familiarizarea elevilor cu învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe și formarea unei culturi teologice, apte să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii în misiunea lor pastoral-misionară și liturgică. Totodată, această disciplină școlară își propune să formeze elevilor competențe, valori și atitudini în acord cu principiile Bisericii Ortodoxe și cu cerințele societății contemporane.
 Elaborarea programei școlare de Dogmatică a avut în vedere exigențele impuse de reforma curriculară din învățământul românesc actual. Stabilirea competențelor și selectarea conținuturilor au fost realizate respectând principiile accesibilității și transmiterii sistematizate a cunoștințelor.
Elementele de noutate ale programei sunt legate de următoarele aspecte:
-         reconsiderarea demersului curricular din perspectiva competențelor;
-         aprofundarea temelor de dogmatică prin ore special destinate lecturii și analizării unor fragmente din operele marilor Părinți ai Bisericii și ale scriitorilor bisericești sau a unor texte liturgice;
-         reconsiderarea conținuturilor în spirit patristic, în scopul eliminării unor șabloane scolastice;
-         actualizarea conținuturilor referitoare la teme interconfesionale, în conformitate cu teologia actuală a confesiunilor creștine și luând în considerare dialogul ecumenic;
-         reconsiderarea conținuturilor specifice Dogmaticii, în scopul asigurării coerenței cu celelalte discipline teologice: Liturgica, Îndrumările misionare, Apologetica, Istoria bisericească etc.
Prezenta programă școlară este structurată pe următoarele componente:
·          competențe generale;
·          valori și atitudini;
·          competențe specifice asociate cu conținuturile;
·          conținuturi ale învățării;
·          sugestii metodologice;
·         sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară.
 
COMPETENȚE GENERALE
1.      Exprimarea corectă și cursivă în limbajul teologic specific ortodox
2.      Argumentarea biblică, patristică și liturgică a învățăturilor de credință ortodoxă
3.      Aplicarea în context misionar, pastoral și liturgic a învățăturii ortodoxe
4.      Realizarea unui dialog ecumenic, în spiritul apropierii actuale dintre Biserici
5.      Corelarea cunoștințelor dogmatice cu cele dobândite la alte discipline teologice
 
VALORI ȘI ATITUDINI
·         Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele
·         Interes și dragoste pentru studierea Sfintei Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți
·         Mărturisirea prin faptă și cuvânt a credinței creștine ortodoxe
·         Afirmarea liberă a convingerilor religioase
·         Respect și înțelegere față de membrii altor confesiuni creștine și a altor religii
·         Promovarea unei gândiri teologice în spirit biblic și patristic
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Exprimarea corectă și cursivă în limbajul teologic specific ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice dogmaticii în comunicarea scrisă și orală
-         Noțiunea, obiectul și importanța teologiei dogmatice
-         Noțiunea de dogmă
-         Teologumenă. Părere teologică
-         Însușirile dogmei
-         Revelația naturală și supranaturală și complementaritatea dintre ele
-         Cunoașterea rațională (catafatică) și cunoașterea apofatică
-         Lectura și tâlcuirea Sfintei Scripturi. Principii ale hermeneuticii ortodoxe
1.2. Analizarea din perspectivă ortodoxă a semnificațiilor actuale ale unor termeni specifici dogmaticii
1.3. Definirea particularităților specifice dogmelor
2.     Argumentarea biblică, patristică și liturgică a învățăturilor de credință ortodoxă
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Evidențierea necesității argumentării biblice, patristice și liturgice a învățăturii dogmatice
-         Dogmele și Sfânta Scriptură. Fundamentarea biblică a Dogmaticii
-         Dogmele și Sfânta Tradiție. Importanța Tradiției patristice pentru Dogmatică
-         Cultul ca alt mod de prezentare a învățăturii ortodoxe
-         Modurile de păstrare a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură
-         Sfânta Tradiție. Raportul dintre Sfânta Scriptură și Tradiție în Ortodoxie
2.2. Prezentarea Sfintei Scripturi, a tradiției patristice și a cultului drept criterii dogmatice fundamentale
2.3. Analizarea principalelor izvoare ale Dogmaticii ca știință
-         Izvoarele Dogmaticii ca știință
3.     Aplicarea în context misionar, pastoral și liturgic a învățăturii ortodoxe
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Caracterizarea rolului vieții duhovnicești în cunoașterea dogmatică
-         Dogmele și viața duhovnicească. Importanța acesteia în cunoașterea dogmatică
3.2. Analizarea principalelor forme ale cunoașterii lui Dumnezeu în Ortodoxie
-         Cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. Rolul necazurilor sau al încercărilor
-         Treptele cunoașterii lui Dumnezeu în Ortodoxie
-         Lectura și tâlcuirea Sfintei Scripturi. Principii ale hermeneuticii ortodoxe
3.3. Argumentarea iubirii ca principal factor în cunoașterea lui Dumnezeu
-         Iubirea ca mod de cunoaștere a lui Dumnezeu
4.     Realizarea unui dialog ecumenic, în spiritul apropierii actuale dintre Biserici
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Compararea elementelor definitorii ale concepției ortodoxe referitoare la raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție cu cele ale altor confesiuni creștine
 
-         Formularea dogmelor și locul Sinoadelor Ecumenice în Tradiția Bisericii
-         Raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție în romano-catolicism și în protestantism
4.2. Evidențierea caracterului eclesial al Revelației și al dogmaticii ortodoxe
-         Biserica, organul de păstrare a Revelației
5.     Corelarea cunoștințelor dogmatice cu cele dobândite la alte discipline teologice
Competențe specifice
Conținuturi
5.1. Stabilirea de conexiuni între conținuturile studiate la Dogmatică cu cele specifice altor discipline teologice
-         Legătura Dogmaticii cu celelalte discipline teologice
5.2. Evidențierea caracterului speculativ al dogmelor
-         Raportul dintre dogmă și Revelație
-         Raportul dintre dogmă și gândirea rațională
-         Raportul dintre știință și teologie
5.3. Argumentarea importanței dialogului dintre știință și teologie în societatea contemporană
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
 
1.        Introducere în Dogmatică
·         Noțiunea, obiectul și importanța teologiei dogmatice
·         Legătura Dogmaticii cu celelalte discipline teologice
·         Izvoarele Dogmaticii ca știință
·         Noțiunea de dogmă
·         Teologumenă. Părere teologică
·         Însușirile dogmei
·         Raportul dintre dogmă și Revelație
·         Raportul dintre dogmă și gândirea rațională
·         Formularea dogmelor și locul Sinoadelor Ecumenice în Tradiția Bisericii
·         Dogmele și viața duhovnicească. Importanța acesteia în cunoașterea dogmatică
 
2.        Revelația dumnezeiască
·         Revelația naturală, supranaturală și complementaritatea lor
·         Modurile de păstrare a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură
·         Sfânta Tradiție. Raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție în Ortodoxie
·         Dogmele și Sfânta Scriptură. Fundamentarea biblică a dogmaticii
·         Dogmele și Sfânta Tradiție. Importanța Tradiției patristice pentru Dogmatică
·         Cultul ca alt mod de prezentare a învățăturii de credință ortodoxă
·         Raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție în romano-catolicism și în protestantism
·         Biserica, organul de păstrare a Revelației
·         Lectura și tâlcuirea Sfintei Scripturi. Principii ale hermeneuticii ortodoxe
 
3.        Cunoașterea lui Dumnezeu în Ortodoxie
·         Cunoașterea rațională (catafatică) și cunoașterea apofatică
·         Raportul dintre știință și teologie
·         Cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. Rolul necazurilor sau al încercărilor
·         Treptele cunoașterii lui Dumnezeu în Ortodoxie
·         Iubirea ca mod de cunoaștere a lui Dumnezeu
 
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Exprimarea corectă și cursivă în limbajul teologic specific ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Argumentarea dogmei trinitare ca fundament al învățăturii ortodoxe despre Dumnezeu
-         Dumnezeu este Sfânta Treime: o singură ființă în trei persoane
1.2. Analizarea din perspectivă ortodoxă a unității dintre atributele și lucrările dumnezeiești
-         Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu
1.3. Utilizarea corectă a limbajului teologic specific descrierii atributelor divine și creației
-         Existența prin Sine a lui Dumnezeu (aseitatea)
-         Infinitatea lui Dumnezeu
-         Simplitatea sau unitatea lui Dumnezeu
-         Eternitatea (veșnicia) lui Dumnezeu
-         Atotputernicia lui Dumnezeu
-         Creația lumii în general
-         Crearea lumii nevăzute
2.     Argumentarea biblică, patristică și liturgică a învățăturilor de credință ortodoxă
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Evidențierea distincției dintre ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu
-         Distincția dintre ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu în teologia Sfântului Grigorie Palama
-         Referatul biblic despre crearea lumii văzute
-         Învățătura patristică despre raționalitatea creației și importanța ei pentru teologia ortodoxă
2.2. Analizarea unor texte de referință privind cosmologia și angelologia ortodoxă
-       Învățătura patristică despre raționalitatea creației și importanța ei pentru teologia ortodoxă
-       Despre îngeri în Sfânta Scriptură și în Tradiția patristică
-       Ierarhia îngerească, după Sfântul Dionisie Areopagitul
-         Îngerii căzuți și lucrarea lor în lume
2.3. Identificarea unor argumente patristice în textele studiate, referitoare la originea și ființa răului
-         Originea și ființa răului în teologia patristică
3.     Aplicarea în context misionar, pastoral și liturgic a învățăturii ortodoxe
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Utilizarea argumentării unor atribute divine în context misionar-pastoral
-         Dreptatea și mila lui Dumnezeu
-         Sfințenia lui Dumnezeu
-         Participarea oamenilor la sfințenia lui Dumnezeu
-         Bunătatea și iubirea lui Dumnezeu
3.2. Aplicarea cunoștințelor și metodologiei specifice dogmaticii în analizarea unor situații concrete de viață
 
4.     Realizarea unui dialog ecumenic, în spiritul apropierii actuale dintre Biserici
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Formularea unor judecăți de valoare asupra distincției dintre ființa și energiile divine necreate, specifice învățăturii ortodoxe și celei romano-catolice
-         Deosebirea dintre ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu. Importanța ei pentru Ortodoxie
-         Atotștiința lui Dumnezeu
-         Preștiință și predeterminare. Predestinația
4.2. Analizarea deosebirii dintre învățătura ortodoxă despre preștiința divină și doctrina protestantă despre predestinație
5.     Corelarea cunoștințelor dogmatice cu cele dobândite la alte discipline teologice
Competențe specifice
Conținuturi
5.1. Realizarea de corelații între învățătura dogmatică despre spiritualitatea lui Dumnezeu și abordarea aceleiași teme în cadrul spiritualității ortodoxe
-         Spiritualitatea lui Dumnezeu
5.2. Aplicarea cunoștințelor despre sensul și finalitatea creației văzute și nevăzute în contextul altor discipline teologice și a științelor în general
-         Lumea, operă rațională a lui Dumnezeu destinată îndumnezeirii
-         Natura și slujirea îngerilor
-         Îngerii căzuți și lucrarea lor în lume
-         Originea răului în creație
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
1.  Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu
·         Dumnezeu este Sfânta Treime: o singură ființă în trei persoane
·         Deosebirea dintre ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu. Importanța distincției pentru Ortodoxie
·         Distincția dintre ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu în teologia Sfântului Grigorie Palama
·         Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu
·         Existența prin Sine a lui Dumnezeu (aseitatea)
·         Infinitatea lui Dumnezeu
·         Simplitatea sau unitatea lui Dumnezeu
·         Spiritualitatea lui Dumnezeu
·         Eternitatea (veșnicia) lui Dumnezeu
·         Atotputernicia lui Dumnezeu
·         Preștiință și predeterminare. Predestinația
·         Atotștiința lui Dumnezeu
·         Înțelepciunea lui Dumnezeu
·         Dreptatea și mila lui Dumnezeu
·         Sfințenia lui Dumnezeu
·         Participarea oamenilor la sfințenia lui Dumnezeu
·         Bunătatea și iubirea lui Dumnezeu
 
2. Cosmologia  
·       Creația lumii în general, din nimic
·       Referatul biblic despre crearea lumii văzute
·       Lumea, opera rațională a lui Dumnezeu destinată îndumnezeirii
·       Învățătura patristică despre raționalitatea creației și importanța ei pentru teologia ortodoxă
 
3. Angelologia
·         Crearea lumii nevăzute
·         Natura și slujirea îngerilor
·         Despre îngeri în Sfânta Scriptură și în Tradiția patristică
·         Ierarhia îngerească, după Sfântul Dionisie Areopagitul
·         Îngerii căzuți și lucrarea lor în lume
·         Originea răului în creație
  • Despre originea și ființa răului în teologia patristică
SUGESTII METODOLOGICE
Programa școlară pentru disciplina Dogmatică – clasele a IX‑a și a X-a, filiera vocațională, profil teologic, specializarea Teologie-cultul ortodox a urmărit deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe, asigurându-se astfel integrarea noii viziuni curriculare în predarea disciplinelor teologice. Această abordare asigură o perspectivă nouă atât asupra demersului didactic cât și asupra evaluării în educație.
Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Conținuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică tradițională a temelor dogmatice. Astfel, temele propuse pentru clasa a IX-a s-au subsumat următoarelor domenii: Elemente introductive în Dogmatică; Revelația dumnezeiască; Cunoașterea lui Dumnezeu în Ortodoxie. Pentru clasa a X-a au fost identificate teme referitoare la: Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu; Cosmologia; Angelologia.
Temele selectate integrează și valorifică gândirea teologică contemporană a unor mari dogmatiști precum Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Vladimir Lossky, Ion Bria etc., care au sintetizat în mod creator teologia patristică. Conținuturile selectate și structurate astfel urmăresc nu doar însușirea liniară a unor concepte și învățături de credință sau memorarea unor citate biblice și patristice, ci au ca scop fundamental dobândirea competenței generale a gândirii în duhul Bisericii.
Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline teologice care fac parte din curriculum-ul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a. De asemenea, s-a avut în vedere faptul că Dogmatica va fi disciplină de studiu și în clasele a XI-a și a XII-a a liceului, asigurându-se în acest fel parcurgerea integrală a marilor teme dogmatice și însușirea competențelor generale propuse. Astfel, în clasa a XI-a urmează să se studieze următoarele teme: Antropologia, Dogma Sfintei Treimi, Persoana Mântuitorului Iisus Hristos și lucrarea sa mântuitoare. Pentru clasa a XII-a temele vor fi: Biserica, trupul tainic al lui Hristos; Însușirea personală a mântuirii dăruite de Hristos prin conlucrarea omului cu Duhul Sfânt în Biserică; Sfintele Taine; Eshatologia.
În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor biblice sau patristice.
În predarea conținuturilor care vizează teme interconfesionale sugerăm actualizarea informațiilor cu cele referitoare la pozițiile actuale ale Bisericii romano-catolice. Astfel, referirile concrete la doctrina romano-catolică trebuie să cuprindă poziția oficială abordată de Biserica romano-catolică, începând cu Conciliul Vatican II, poziție care este sintetizată în Catehismul oficial al Bisericii Romano-Catolice, publicat în 1992.
În ceea ce privește informațiile referitoare la protestantism, recomandăm doar referirea la doctrina protestantă clasică a lui Martin Luther și Jean Calvin, pentru a evita multitudinea de poziții dogmatice ale diverselor curente protestante. În ceea ce privește neoprotestantismul, acesta poate fi abordat ca fenomen în ansamblu la disciplina Îndrumări misionare.
 
SUGESTII BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
·         Lucrări generale, tratate, texte simbolice
 
1.      *** Credința Ortodoxă, Ed. Trinitas, Iași, 1996.  
2.      *** Viu este Dumnezeu. Catehism ortodox, Ed. Harisma, București, 1993.
3.      *** Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică, București, 1993.
4.      *** Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituții, decrete, declarații, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 1999.
5.      Alfeyev, H., Le mystere de la foi. Introduction á la théologie dogmatique orthodoxe, Cerf. Paris, 2001.
6.      Bria, I., Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București , 1987.
7.      Bria, I., Dicționar de teologie ortodoxă, EIBMBOR, Ed. a II-a, București, 1994.
8.      Bria, I., Tratat de teologie dogmatică și ecumenică, Ed. România Creștină, București, 1999.
9.      Calvin, J., Învățătura religiei creștine [Institutio Christianae Religionis], 2 vol., Ed. Cartea Creștină, Oradea, 2003.
10.  Chițescu, N., I. Todoran, I. Petreuță, Teologia dogmatică și simbolică. Manual pentru Institutele Teologice, 2 vol., EIBMBOR, București, 1958.
11.  Clément, O., Biserica Ortodoxă, Ed. Teora, București, 2000.
12.  Dositei, Mărturisirea Patriarhului Dositei (1672), trad. V. Loichiță în „Candela”, 1942-1943.
13.  Evdokimov, P., Ortodoxia, EIBMBOR, București, 1996.
14.  Felmy, K.C., Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introd. și trad. Pr. prof. dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999.
15.  Gagiu, I., N.C. Buzescu, Dogmatica. Manual pentru uzul Seminariilor Teologice, EIBMBOR, București, 1958.
16.  Lossky, V., Introducere în teologia ortodoxă, Ed. Enciclopedică, București,1993.
17.  Lossky, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, București, 1993.
18.  Luther, M., Scrieri I, Ed. Logos, Cluj-Napoca, 2003.
19.  Meyendorff. J., Teologia bizantină, EIBMBOR, București, 1996.
20.  Mitrofan Kritopoulos, Mărturisirea de credință, trad. Pr. prof. I. Ică în “Mitropolia Ardealului”, nr.2, XVI (1973).
21.  P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra credinței Sfinților Părinți. Un răspuns ortodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994.
22.  Popovitch, J., Philosophie Orthodoxe de la Vérité. Dogmatique de L’Église Orthodoxe, 5 vol., Ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1992-1997.
23.  Atanasie de Paros, Arătare sau adunare pre scurt ale dumnezeieștilor dogme ale credinței, Mănăstirea Neamț, 1816, reeditare Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2001.
24.  Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, ed. a III-a, Ed. Scripta, București, 1993.
25.  Sf. Petru Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, în vol. Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe, trad. Al. Elian, EIBMBOR, București, 1981.
26.  Stăniloae, D., Teologia Dogmatică Ortodoxă, 3 vol., Ed. a III-a, EIBMBOR, București, 1996.
27.  Todoran , I., I. Zăgrean, Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1991; ultima ediție – Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2004.
28.  Tsirpanlis, C., Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, The Liturgical Press, Collegeville Minnesota, 1991.
29.  Yannaras, C., Abecedar al credinței, Ed. Bizantină, București, 1996.
·         Alte surse bibliografice
Pentru clasa a IX-a:
Revelația dumnezeiască
1.   Arhiep. Hristostom de Etna, Ep. Auxentie de Foticeea, Scriptură și Tradiție, Ed. Bunavestire, Galați, 2003.
2.   Breck, J., Sfânta Scriptură în Tradiție, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2003.
3.   Coman, C., Erminia Duhului, Ed. Bizantină, București, 2002.
4.   Florovsky, G., Bible. Church. Tradition. An Eastern Orthodox View, Nordland Publishing Co., Belmont, 1972.
5.   Stăniloae, D., Revelația ca dar și făgăduință, în „Ortodoxia”, XXI, nr. 2, 1969.
6.   Stăniloae, D., Concepția ortodoxă despre tradiție și despre dezvoltarea doctrinei, în „Ortodoxia”, XXVIII, nr.1, 1975.
7.   Stăniloae, D., Revelația prin acte, cuvinte și imagini, în „Ortodoxia”, XX, nr. 3, 1968.
Cunoașterea lui Dumnezeu
  1. *** Filocalia, 12 vol., trad. Pr. prof. D. Stăniloae, 3 ed., Ed. Humanitas, ed. a III-a, 1999.
  2. Evdokimov, P., Cunoașterea lui Dumnezeu, Ed. Christiana, București, 1995.
  3. Guitton, J., Dumnezeu și știința, Ed. Albatros, București, 2000.
  4. Popescu, D. (coord.), Știință și teologie. Preliminarii pentru dialog, XXI: Eonul dogmatic, București, 2001.
  5. Stăniloae, D., Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica și mistica, EIBMBOR, București, 1992
Pentru clasa a X-a
Atributele și lucrările necreate ale lui Dumnezeu
1.       Stăniloae, D., Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, București, 1993.
2.       Sf.
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod