Liturgică (în ora de religie)

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A
– CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
 
LITURGICĂ
[CURRICULUM DIFERENȚIAT]
FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a
 
Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
- obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
- nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
- valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
- rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
 
 
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina Liturgică se studiază în cadrul curriculumului diferențiat pentru filiera vocațională, profil teologic ortodox, fiindu-i alocată 1 oră/ săptămână la clasele a IX-a și a X-a.
Studierea Liturgicii în învățământul de tip seminarial are ca scop familiarizarea elevilor cu învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe și formarea unei culturi teologice, apte să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii în misiunea lor pastorală, misionară și liturgică. Totodată, această disciplină școlară își propune să formeze elevilor competențe, valori și atitudini în acord cu principiile Bisericii Ortodoxe și cu cerințele societății contemporane.
Elaborarea programei școlare pentru disciplina Liturgică a avut în vedere exigențele impuse de reforma curriculară din învățământul românesc actual. Stabilirea competențelor și selectarea conținuturilor au fost realizate respectând principiile accesibilității și transmiterii sistematizate a cunoștințelor.
Prezenta programă școlară este structurată pe următoarele componente:
 • competențe generale;
 • valori și atitudini;
 • competențe specifice asociate cu conținuturile;
 • conținuturi ale învățării;
 • sugestii metodologice;
 • sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară
 
COMPETENȚE GENERALE
1.      Definirea specificului cultului ortodox
2.      Utilizarea adecvată a termenilor liturgici în diferite contexte de comunicare
3.      Argumentarea importanței și semnificației sfintelor slujbe în cultul ortodox
4.      Aplicarea cunoștințelor liturgice prin participarea activă la slujbe
 
VALORI ȘI ATITUDINI
 
 • Conștientizarea necesității participării active la slujbele Bisericii
 • Dezvoltarea respectului față de slujbele Bisericii
 • Angajarea în trăirea vieții celei noi în Hristos prin participare la sfintele slujbe
 • Interesul pentru aprofundarea cunoștințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
 
1.     Definirea specificului cultului ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Sintetizarea elementelor caracteristice cultului ortodox
-         Definirea cultului creștin ortodox
-         Biserica – locaș de închinare
-         Anul liturgic și anul bisericesc
-         Cărțile de cult
1.2. Analizarea specificului slujbelor bisericești
-         Împărțirea slujbelor bisericești: Sfânta Liturghie, cele șapte laude, Sfintele Taine și ierurgiile
2.     Utilizarea adecvată a termenilor liturgici în diferite contexte de comunicare
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice liturgicii în comunicarea scrisă și orală
-         Definirea cultului creștin ortodox
-         Biserica – locaș de închinare
-         Anul liturgic și anul bisericesc
-         Cărțile de cult
-         Împărțirea slujbelor bisericești: Sfânta Liturghie, cele șapte laude, Sfintele Taine și ierurgiile
-         Vecernia și Litia, Utrenia, Ceasurile, Pavecernița, Miezonoptica: istoric, rânduială, semnificație
2.2. Analizarea, din perspectiva ortodoxă, a semnificațiilor termenilor liturgici în diferite contexte de comunicare (limbaj specializat, literatură duhovnicească, predică, limbaj colocvial etc.)
3.     Argumentarea importanței și semnificației sfintelor slujbe în cultul ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Evidențierea semnificației celor șapte laude bisericești
-         Vecernia și Litia, Utrenia, Ceasurile, Pavecernița, Miezonoptica : istoric și semnificație
3.2. Argumentarea necesității cunoașterii semnificației sfintelor slujbe în vederea participării conștiente la acestea
4.     Aplicarea cunoștințelor liturgice prin participarea activă la slujbe
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Analizarea rânduielii tipiconale și a modalității de realizare a slujbei celor șapte laude bisericești
-         Vecernia și Litia, Utrenia, Ceasurile, Pavecernița, Miezonoptica : rânduiala, istoric și semnificație
4.2. Argumentarea necesității săvârșirii corecte a sfintelor slujbe
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
 
I. Noțiuni introductive
 • Definirea cultului creștin ortodox
 • Biserica – locaș de închinare
 • Anul liturgic și anul bisericesc
 • Cărțile de cult
 • Împărțirea slujbelor bisericești: Sfânta Liturghie, cele șapte laude, Sfintele Taine și ierurgiil
II. Vecernia și Litia
 • Istoric
 • Rânduiala
- în perioada Octoihului
- în perioada Triodului
- în perioada Penticostarului
- Vecernii cu rânduiala specială
 •  Semnificație
 
III. Utrenia
 • Istoric
 • Rânduiala
- în perioada Octoihului
- în perioada Triodului
- în perioada Penticostarului
- Utrenii cu rânduiala specială
 • Semnificație
 
IV. Ceasurile, Pavecernița, Miezonoptica
 • Istoric
 • Rânduiala
- în perioada Octoihului
- în perioada Triodului
- în perioada Penticostarului
 • Semnificație
 
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
 
1.     Definirea specificului cultului ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Argumentarea locului central al Sfintei Liturghii în cultul ortodox
-           Sfânta Liturghie – generalități: definire, scop, instituire
-           Istoricul Sfintei Liturghii
1.2. Sintetizarea elementelor caracteristice Liturghiilor ortodoxe
-          Liturghiile ortodoxe și timpul săvârșirii lor. Zilele aliturgice
2.        Utilizarea adecvată a termenilor liturgici în diferite contexte de comunicare
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice liturgicii în comunicarea scrisă și orală
-          Sfânta Liturghie: generalități, istoric, rânduială și semnificație
 
 
2.2. Analizarea, din perspectiva ortodoxă, a semnificațiilor termenilor liturgici în diferite contexte de comunicare (limbaj specializat, literatură duhovnicească, predică, limbaj colocvial etc.)
3.        Argumentarea importanței și semnificației sfintelor slujbe în cultul ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Evidențierea semnificației Sfintei Liturghii
-          Sfânta Liturghie: istoric și semnificație
-          Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
-          Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
-          Liturghia darurilor mai înainte sfințite
4.2. Argumentarea necesității cunoașterii semnificației sfintelor slujbe în vederea participării conștiente la acestea
4.        Aplicarea cunoștințelor liturgice prin participarea activă la slujbe
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Analizarea rânduielii tipiconale a Sfintei Liturghii.
-          Pregătirea pentru Liturghie
-          Sfânta Liturghie: istoric, rânduială și semnificație
 
3.2. Identificarea cerințelor de participare la Sfânta Liturghie
3.2. Argumentarea necesității săvârșirii corecte a Sfintei Liturghii
 
 

LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
I.  Sfânta Liturghie – generalități
 • Definire, scop, instituire
 • Liturghiile ortodoxe și timpul săvârșirii lor. Zilele aliturgice
 • Istoricul Sfintei Liturghii
II. Rânduiala și explicarea Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur
 • Pregătirea pentru Liturghie
 • Proscomidia
 • Liturghia catehumenilor
- Binecuvântarea Mare
- Antifoanele
- Intrarea Mică
- Lecturile biblice
- Ectenia întreită
- Ectenia morților
- Ectenia catehumenilor
 • Liturghia credincioșilor
- Rugăciunile pentru credincioși
- Intrarea Mare
- Sărutarea păcii și Crezul
- Anaforaua liturgică
- Împărtășirea
- Rugăciunea amvonului și otpustul
 
III. Particularitățile Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare
 • Anaforaua liturgică și alte rugăciuni ale preotului
 • Axionul
 
IV. Liturghia darurilor mai înainte sfințite: istoric, rânduială și simbolism
 • Partea de vecernie
 • Partea de Liturghie
 
SUGESTII METODOLOGICE
 
Programa școlară de Liturgică pentru clasele a IX‑a și a X-a, profil teologic ortodox, specializările „Teologie pastorală” și „Patrimoniu cultural” a urmărit deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe, care vizează pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii pentru misiunea lor pastoral-misionară și liturgică.
Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Conținuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică a temelor de Liturgică. Astfel, temele propuse pentru clasa a IX-a au urmărit, pe de o parte, familiarizarea elevilor cu domeniul liturgicii prin abordarea unor noțiuni introductive specifice și, pe de altă parte, prezentarea celor șapte laude bisericești. Pentru clasa a X-a au fost selectate teme referitoare la Sfânta Liturghie: istoric, semnificație, rânduială.
Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii:
- accentuarea caracterului pragmatic, prin centrarea pe însușirea modului corect de realizare a slujbelor;
- cultivarea dragostei și respectului față de slujbele Bisericii, prin înțelegerea semnificației lor și prin participarea conștientă la acestea;
- corelarea cunoștințelor liturgice cu participarea la programul liturgic și duhovnicesc.
Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline teologice care fac parte din curriculum-ul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a.
În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor biblice sau patristice.
         
SUGESTII BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
 
·         Clasa a IX-a
 
1.      *** Cărți de cult: Ceaslov, Octoih, Catavasier, Penticostar, Triod, Minee
2.      *** Liturghier, Ed. IBMBOR, București, 2000.
3.      *** Tipic bisericesc, Ed. IBMBOR, București, 1976.
4.      Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica specială pentru Institutele teologice, Ed. IBMBOR, București, 1985.
5.      Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica teoretică. Manual pentru elevii seminariști, Ed. Credința noastră, București, 1997.
6.      Evdokimov, Paul, Rugăciunea în Biserica de Răsărit,trad. de Carmen Bolocan, Ed. Polirom, Iași, 1996.
7.      Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
8.      Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și Ortodoxia, trad. de Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, București, 2001.
9.      Sfântul Ioan din Kronștadt, Liturghia: cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică și Cultul divin ortodox, trad. de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
10.  Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, București, 1998.
 
·         Clasa a X-a
 
1.   *** Liturghier, Ed. IBMBOR, București, 2000.
2.   *** Tipic bisericesc, Ed. IBMBOR, București, 1976.
3.   Arhimandritul Vasilios, Intrarea în Împărăție. Elemente de trăire liturgică a tainei unității în Biserica Ortodoxă, trad. de Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
4.   Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica specială pentru Institutele teologice, Ed. IBMBOR, București, 1985.
5.   Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica teoretică. Manual pentru elevii seminariști, Ed. Credința noastră, București, 1997.
6.   Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii, trad de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Ed. IBMBOR, București, 1997.
7.   Evdokimov, Paul, Rugăciunea în Biserica de Răsărit,trad. de Carmen Bolocan, Ed. Polirom, Iași, 1996.
8.   Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
9.        Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și Ortodoxia, trad. de Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, București, 2001.
11.  Sfântul Ioan din Kronștadt, Liturghia: cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică și Cultul divin ortodox, trad. de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
12.  Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. Mtropoliei Olteniei, Craiova, 1986.
13.  Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, București, 1998.
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod