patriarhul > Mesaje > Mesaj la întronizarea noului Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Mesaj la întronizarea noului Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Preafericitului Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine, cu ocazia întronizării ca Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Kiev, 17 august 2014:

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Preaiubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Vă felicităm călduros cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului și întregii Ucraine, spre binele tuturor ortodocșilor din Ucraina, pe care îi păstoriți împreună cu Sfântul Sinod.

În acest moment binecuvântat, privind la chemarea sfântă (cf. 1 Corinteni 1, 9) pe care Hristos Domnul V-a adresat-o și apreciind activitatea pe care ați împlinit-o până în prezent, avem speranța că veți păstori cu multă dăruire de sine Biserica Ortodoxă din Ucraina, pe calea păcii, a comuniunii frățești și a cooperării practice pentru binele Bisericii și al Țării.

În efortul de renaștere al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, după deceniile de persecuții comuniste împotriva Bisericii, o atenție specială a fost acordată în ultimii ani cultivării relațiilor cu Bisericile Ortodoxe surori, în special cu cele din imediata vecinătate, cum este Biserica Ortodoxă Română, în duhul Sfinților Petru Movilă și Paisie Velicicovski. Delegații Patriarhiei Române care au participat la diferite evenimente importante din viața Bisericii Ortodoxe din Ucraina au fost primiți cu multă bucurie de către ierarhii, clerul și credincioșii ucraineni. De asemenea, credincioșii ortodocși ucraineni care trăiesc azi în România se bucură de atenția părintească a Patriarhiei Române și de sprijinul frățesc al eparhiilor ortodoxe române. Sperăm că și în viitor va continua buna cooperare între Bisericile noastre, mai ales în domeniul teologiei și al culturii ortodoxe.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, având drept călăuză Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți, veți putea îndruma cu multă râvnă și înțelepciune, în dreapta credință, atât pe oamenii simpli, cât și pe intelectuali, pe vârstnici și pe tineri, pe toți cei care au nevoie de sfatul și binecuvântarea Preafericirii Voastre.

Cu multă bucurie, Vă dorim deplină sănătate și mult ajutor de la Hristos Domnul, Capul Bisericii și Mântuitorul lumii, în toată lucrarea pastorală a Preafericirii Voastre.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Слово Блаженнейшего Ð'аниила, Патриарха Румынской Православной Церкви, случаем интронизации Блаженнейшего ОнуÑ'рия, митрополита Киевского и всея Украины, Киев, 17 августа 2014 г

Его Блаженству,

Блаженнейшему ОНУФРИЮ,

Митрополиту Киевскому и всея Украины

Ваше Блаженство,

Возлюбленный о Христе собрат и сослужитель!

Сердечно поздравляю Вас случаем Вашей интронизации как Митрополита Киевского и всея Украины, на благо всех православных Украины, которых Вы, вместе с Собором архиереев, окормляете.

Ð’ этот благословенный день, взирая на Ваше святое призвание (1 Коринт. 1, 9) от Христа Ð'оспода и высоко ценя Вашу прошлую пастырскую деятельность, имею надежду, что Ð’Ñ‹ будете окормлять Украинскую Православную Церковь с той же самоотверженностью, на путь мира, братского общения и эÑ'Ñ'ективного сотрудничества, во благо Церкви и Отечества.

Ð’ нелегком процессе возрождения Украинской Православной Церкви, после многих десятилетий коммунистических гонений, особенное внимание было уделено, за последние годы, развитию отношений с соседними Православными Церквами, среди которых числится и Румынская Православная Церковь, в духе святых Петра Могилы и Паисия Величсковского. Ð'елегаты Румынского Патриархата, которые принимали участие в важных мероприятиях Украинской Православной Церкви, всегда принимались с большой радостью и гостеприимством украинскими иерархами, клириками и верующими. Также, украинские православные верующие, которые проживают сегодня в Румынии, чувствуют отеческую заботу Румынской Патриархии и братскую поддержку румынских епархиях. Надеемся, что добрые отношения между нашими Церквами продолжатся, особенно в областях богословия и православной культуры.

С помощью Бога, имея Священное Писание и учение Святых Отцов в качестве путеводителей, Вы с мудростью и ревностью сможете наставлять в правой вере простых верующих и интеллигенцию, старых и молодых, одним словом всех тех, которые нуждаются в Вашем совете и благословлении.

С огромной радостью желаем Вам доброго здравия и помощи от Христа Ð'оспода, Ð'лавы Церкви и Спасителя мира, во всем Вашем пастырском служении.

Многая и благая Вам лета, Ваше Блаженство!

С братской о Христе любовью,

† Ð'АНИИЛ

Патриарх Румынской Православной Церкви
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod