Muzica bisericeascăMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A  
– CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
 
MUZICĂ BISERICEASCĂ
[CURRICULUM DIFERENȚIAT]
FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
CULTUL ORTODOX
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a
 
Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
-          asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
-          obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
-          nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
-          valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
-          rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
-         Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
-         Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
-         Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
-         Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
-         Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
-         Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
 
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina Muzică bisericească se studiază în cadrul curriculum-ului diferențiat pentru filiera vocațională profilul teologic, cultul ortodox, fiindu-i alocate 2 ore/săptămână la clasele a IX-a și a X-a.
În învățământul teologic ortodox, studiul muzicii bisericești reprezintă una dintre condițiile fundamentale ale formării viitorilor slujitori ai Bisericii, pregătindu-i pe aceștia pentru misiunea lor pastorală, misionară și liturgică.
Elaborarea programei școlare de Muzică bisericească a avut în vedere exigențele impuse de reforma curriculară din învățământul românesc actual. Stabilirea competențelor și selectarea conținuturilor au fost realizate respectând principiile accesibilității și transmiterii sistematizate a cunoștințelor. Fiecare domeniu din programă are importanța sa bine determinată, astfel încât, la sfârșitul studiilor liceale, elevul să poată deține achizițiile necesare pentru a participa la realizarea slujbelor din cadrul cultului divin.
Un element de noutate al actualului curriculum constă în faptul că se pune accent pe valorificarea interpretărilor diversificate ale cântărilor bisericești, în funcție de specificul diferitelor zone locuite de români. Modalitățile variate de cântare bisericească vor fi abordate ca părți ale unui fond muzical bisericesc ortodox unitar.
Prezenta programă școlară este structurată pe următoarele componente:
·          competențe generale;
·          valori și atitudini;
·          competențe specifice asociate cu conținuturile;
·          sugestii metodologice;
·         sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară.
 
COMPETENȚE GENERALE
 
1.      Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocală bisericească
2.      Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale în general, la muzica vocală bisericească, în context liturgic
 
VALORI ȘI ATITUDINI
 
·         Conștientizarea contribuției muzicii bisericești în viața spirituală și culturală a societății
·         Conștientizarea semnificațiilor cultului divin cu ajutorul muzicii bisericești
·         Autonomia și critica în gândire, dobândite prin cunoașterea și practica muzicală
·         Manifestarea atitudinii estetice, în viața socială, ca mijloc de eliminare a kitsch-ului
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocală bisericească
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Identificarea elementelor caracteristice culturii și teoriei muzicii bizantine
-         Muzica bizantină – noțiuni introductive: izvoare, scurt istoric al notației bizantine. Notația hrisantică – generalități
1.2. Exersarea deprinderilor de auz și ritm muzical
1.3. Identificarea elementelor specifice notației neumatice
1.4. Descifrarea fragmentelor muzicale, asociind semnul cu sunetul
1.5. Exersarea deprinderilor de scriere si citire muzicală
1.6. Recunoașterea auditivă a elementelor de limbaj și reprezentarea lor grafică
-         Denumirile sunetelor. Diastematica. Glasuri – aspecte generale
-         Ritmul în muzica psaltică. Stilurile cântărilor psaltice – exerciții de tactare
-         Scara muzicală generală
-         Semnele vocale simple, combinate și sprijinite (etimologie, grafie, lucrare, exerciții)
-         Semnele temporale (etimologie, grafie, lucrare, exerciții)
-         Semnele consonante (etimologie, grafie, lucrare, exerciții)
-         Genurile și scările muzicii bizantine – prezentare generală
-         Modulația în muzica psaltică. Scări și ftorale (etimologie, grafie, lucrare, exerciții)
-         Elemente de bază în teoria cântului (dicție, emisie, respirație, frazare)
-         Etapele studierii unei partituri în notație psaltică
2.     Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale în general, la muzica vocală bisericească, în context liturgic
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Exersarea pieselor muzicale, citind partitura
2.2. Analizarea elementelor de limbaj și de tehnică vocală, pe baza partiturii, pentru glasurile I, V, IV
2.3. Intonarea melodiei, asociind corect neuma cu sunetul
2.4. Redarea corectă a textului muzical
2.5. Exersarea interpretării cântărilor bisericești, la unison
Tactul Stihiraric (Glas I): scară, formulă de acordaj; cadențe; Doamne strigat-am ... Să se îndrepteze...; Stihiri la Doamne strigat-am...
-      Dogmatica
-      Laudele
Tactul Irmologic (Glas I): scară, formulă de acordaj; cadențe; stihuri la Doamne, strigat-am...; Stihoavna
-      Prochimenul Utreniei; Troparele; Dumnezeu este Domnul; Toată suflarea
-      Sedelnele (doar cele din glasul I); Antifoanele
-      Doxologia – Ștefanache Popescu
 
Tactul Irmologic (Glas V): scară, formulă de acordaj; cadențe; Binecuvântările Învierii; Troparele; Dumnezeu este Domnul; Toată suflarea; Sedelnele; Antifoanele; Stihuri la Doamne strigat-am
Tactul Stihiraric: Scară, formulă de acordaj; Cadențe; Doamne strigat-am...Să se îndrepteze...; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica
-      Laudele
 
Tactul Stihiraric (Glas IV): Scară, formulă de acordaj; Cadențe; Doamne strigat-am... Să se îndrepteze...; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica
-      Laudele
Tactul Irmologic (Glas IV): scară, formulă de acordaj; cadențe; Stihiri la Doamne, strigat-am
-      Catavasiile Bunei-Vestiri; Toată suflarea
-      Antifoanele
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocală bisericească
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Consolidarea deprinderilor de scriere și de citire muzicală
1.2. Analizarea elementelor caracteristice teoriei muzicii bizantine
-      Tactul stihiraric, tactul irmologic: scară, formulă de acordaj, cadențe, modulații
-      Analiza partiturii în notație psaltică
2.     Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale în general, la muzica vocală bisericească, în context liturgic
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Descifrarea pieselor muzicale, citind partitura la prima vedere
2.2. Analizarea elementelor de limbaj specifice și de tehnică vocală, pe baza partiturii, pentru glasurile VIII, III, VII, II și VI
2.3. Intonarea corectă a melodiei, aplicând scara, formulele de acordaj și cadențele specifice glasurilor VIII, III, VII, II și VI
2.4. Interpretarea individuală și în grup a cântărilor bisericești
2.5. Exersarea interpretării cântărilor bisericești, în grup, folosind tehnica isonului
 
Tactul stihiraric (Vecernie și Utrenie) (Glas VIII)
-      Scară, formulă de acordaj, cadențe; Fericit bărbatul;
-      Doamne strigat-am și Să se îndrepteze; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica; Lumină lină, Laudele; Voscreasna a VIII-a și a XI-a
Tactul irmologic (Vecernie și Utrenie) (Glas VIII)
-      Scară, formule de acordaj, cadențe
-      Stihuri la Doamne strigat-am
-      Stihoavna; Dumnezeu este Domnul, Sedelnele (cele din Ni); Toată suflarea; Antifoane, Doxologia
-      Cântările din Ga (troparele – ale Învierii, ale Născătoarei și Înviat-ai din mormânt), Sedelnele
Tactul stihiraric (Vecernie și Utrenie) (Glas III)
-      Scară; formulă de acordaj, cadențe;
-      Doamne strigat-am și Să se îndrepteze; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica; Lumină lină, Laudele; Voscreasna a III-a
Tactul irmologic (Vecernie și Utrenie) (Glas III)
-      Scară, formule de acordaj, cadențe
-      Stihuri la Doamne strigat-am
-      Stihoavna; Dumnezeu este Domnul, Sedelnele;  Antifoanele
Tactul stihiraric (Vecernie și Utrenie) (Glas VII)
-      Formulă de acordaj, cadențe
-      Doamne strigat-am și Să se îndrepteze; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica; Laudele; Voscreasna a VII-a
Tactul irmologic (Vecernie și Utrenie) (Glas VII)
-      Scară, formule de acordaj, cadențe
-      Stihuri la Doamne strigat-am
-      Stihoavna; Bogații au sărăcit; Dumnezeu este Domnul, Troparele (al Învierii și al Născătoarei), Sedelnele;  Antifoanele
 
Tactul irmologic (Vecernie și Utrenie) (Glas II)
-      Scară, formule de acordaj, cadențe
-      Stihuri la Doamne strigat-am
-      Dumnezeu este Domnul (glas II, IV, VI), Troparele Învierii  (glas II, IV, VI), Astăzi mântuirea; Învierea lui Hristos; Antifoane glas VI (forma glasului II)
Tactul stihiraric (Vecernie și Utrenie) (Glas II)
-      Formulă de acordaj, cadențe
-      Doamne strigat-am și Să se îndrepteze; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica; Mărire... Pentru rugăciunile; Laudele; Voscreasna a II-a
Tactul irmologic (Vecernie și Utrenie) (Glas VI)
-      Scară, formule de acordaj, cadențe
-      Stihuri la Doamne strigat-am; Stihoavnele glasului II și VI (forma glasului VI), Sedelnele glasului IV (forma glasului VI), Antifoanele glasului II (forma glasului VI)
Tactul stihiraric (Vecernie și Utrenie) (Glas VI)
-      Formulă de acordaj, cadențe
-      Doamne strigat-am și Să se îndrepteze; Stihiri la Doamne strigat-am
-      Dogmatica; Înviind Iisus; Laudele; Voscreasna a VI-a și a X-a
SUGESTII METODOLOGICE
          Componentă de bază a educației creștine, educația muzicală bisericească este un proces ce se desfășoară continuu, sistematic și unitar pe parcursul celor patru ani de studii. Disciplina școlară Muzică bisericească are ca finalitate receptarea și practicarea muzicii bisericești în duhul Ortodoxiei, în conformitate cu Canoanele Bisericii.
          Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline teologice care fac parte din curriculum-ul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a.
          În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația, demonstrația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor muzicale, de natură biblică sau patristică.
Se recomandă profesorilor ca, în activitatea didactică, să valorifice modalitățile variate de cântare bisericească, în funcție de specificul diferitelor zone locuite de români, reunite în culegeri de cântări bisericești regionale.
SUGESTII BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1.        Brie I., Carte de cântări bisericești
2.        Chircev. E., Muzica bisericească între neume și portativ
3.        Ciobanu Gh., Studii de muzicologie și etnomuzicologie
4.        Cunțanu, D., Cântările bisericesci după melodiile celor opt glasuri
5.        Giuleanu V. Melodica bizantină
6.        Lugojan T., Cântări bisericești
7.        Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Gramatica muzicii psaltice
8.        Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Utrenierul uniformizat
9.        Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Vecernierul uniformizat
10.    Popescu-Pasărea I., Principii de muzică bisericească orientală
11.    Panțiru G.,  Notația și ehurile muzicii bizantine
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod