Studiul Biblic al Noului Testament

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A  
– CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
 
STUDIUL BIBLIC AL NOULUI TESTAMENT
[CURRICULUM DIFERENȚIAT]
FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a
 Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
-          asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
-          obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
-          nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
-          valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
-          rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
-         Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
-         Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
-         Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
-         Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
-         Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
-         Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
NOTA DE PREZENTARE
 Disciplina Studiul biblic al Noului Testament se studiază în cadrul curriculumului diferențiat pentru filiera vocațională, profil teologic ortodox, fiindu-i alocată 1 oră/ săptămână la clasele a IX-a și a X-a.
Studierea Noului Testament în învățământul de tip seminarial are ca scop formarea unei culturi teologice, necesare viitorilor slujitori ai Bisericii în misiunea lor pastorală, misionară și liturgică.
Prezenta programă propune integrarea cunoștințelor de Noul Testament în ansamblul învățăturilor teologice, ca bază de pornire pentru înțelegerea, respectarea și propovăduirea adevărului de credință. Prin parcurgerea conținuturilor propuse se urmărește formarea de competențe, valori și atitudini specifice, corelate cu necesitățile societății contemporane și cu cerințele reformei în învățământ.
Prezenta programă școlară este structurată pe următoarele componente:
·          competențe generale;
·          valori și atitudini;
·          competențe specifice asociate cu conținuturile;
·          conținuturi ale învățării;
·          sugestii metodologice.
 
COMPETENȚE GENERALE
 
1.      Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
2.      Evidențierea specificului cărților Noului Testament, în scopul diferențierii acestora
3.      Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
4.      Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală,  liturgică și ecumenică
 
VALORI ȘI ATITUDINI
·         Manifestarea bucuriei spirituale de a citi Sfânta Scriptură
·         Disponibilitatea pentru descoperirea lucrării lui Dumnezeu în istoria mântuirii neamului omenesc
·         Înțelegerea și respectul față de membrii altor confesiuni creștine și a altor religii
·         Interesul pentru aprofundarea cunoștințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Analizarea semnificațiilor dogmatice, morale și spirituale ale cărților Noului Testament
-         Inspirația divină și autenticitatea
1.2. Utilizarea noțiunilor de ermineutică în identificarea și explicarea sensurilor Sfintei Scripturi
-         Ermineutica biblică
-         Teoria sensurilor Sfintei Scripturi
-         Euristica
-         Proforistica
2.     Evidențierea specificului cărților Noului Testament, în scopul diferențierii acestora
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Aplicarea noțiunilor generale despre Sfânta Scriptură în analiza structurală a cărților Noului Testament
-         Noul Testament: cărțile din care este alcătuit, împărțirea lor după cuprins, discipline ajutătoare, istoria canonului
-         Evangheliile: prezentare generală
2.2. Valorificarea informațiilor referitoare la istoria textului Sfintei Scripturi și la contextul social, cultural și religios al apariției Noului Testament
-         Traducerile Sfintei Scripturi
-         Istoria textului, limbă, materialul de scris, manuscrise
-         Mediul religios și social în care a apărut Noul Testament
3.     Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Prezentarea evenimentelor biblice care au contribuit la iconomia mântuirii omenirii
-         Mediul religios și social în care a apărut Noul Testament
-         Evanghelia după Matei: Caracteristici; Istoria copilăriei Domnului Iisus: genealogie, Naștere, pruncie; Începutul propovăduirii împărăției cerurilor și predica de pe munte; Cele dintâi minuni ale Mântuitorului; Cuvântarea despre misiunea Sfinților Apostoli; Frații Domnului; Șapte pilde despre împărăția cerurilor; Moartea Sfântului Ioan Botezătorul; Înmulțirea pâinilor; Credința Apostolilor – temelia Bisericii; Schimbarea la Față; Datoriile creștinilor; Îndreptarea semenului; Desfacerea căsătoriei; Tânărul bogat; Intrarea în Ierusalim; Mustrarea fariseilor; Cuvântarea eshatologică; Cina cea de Taină; Procesul Mântuitorului; Patimile, moartea și îngroparea lui Iisus; Învierea, arătările și trimiterea Apostolilor la propovăduire
3.2. Analizarea semnificațiilor evenimentelor biblice studiate și a consecințelor acestora în plan religios și social
-         Ermineutica Bibliei
-         Teoria sensurilor Sfintei Scripturi
-         Euristica
-         Proforistica
4.     Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală, liturgică și ecumenică
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Organizarea de activități sociale și misionare, în conformitate cu modelul hristic
-         Evanghelia după Matei
  
LISTA UNITĂȚI DE CONȚINUT
 1.      Noul Testament: cărți, discipline ajutătoare, istoria canonului
2.      Inspirația, autenticitatea, istoria textului, limba, material de scris, manuscrise
3.      Traducerile Sfintei Scripturi
4.      Mediul religios și social în care a apărut Noul Testament
5.      Ermineutica Bibliei; definiție, necesitate, importanță, interpretare, interpret
6.      Teoria sensurilor Sfintei Scripturi
7.      Euristica
8.      Proforistica
9.      Evangheliile – prezentare generală. Caracteristicile Evangheliei după Matei
10.  Istoria copilăriei Domnului Iisus: genealogie, Naștere, pruncie (cap. 1-2)
11.  Începutul propovăduirii împărăției cerurilor și predica de pe munte (cap. 3-7)
12.  Cele dintâi minuni ale Mântuitorului (cap. 8-9)
13.  Cuvântarea despre misiunea Sfinților Apostoli (cap. 10)
14.  Frații Domnului (cap. 11-12)
15.  Șapte pilde despre împărăția cerurilor (cap. 13)
16.  Moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Înmulțirea pâinilor (cap. 14-15)
17.  Credința Apostolilor – temelia Bisericii (cap. 16)
18.  Schimbarea la Față (cap. 17)
19.  Datoriile creștinilor. Îndreptarea semenului. Desfacerea căsătoriei. Tânărul bogat (cap. 18-20)
20.  Intrarea în Ierusalim. Mustrarea fariseilor (cap. 21-23)
21.  Cuvântarea eshatologică (cap. 24-25)
22.  Cina cea de Taină (cap. 26)
23.  Procesul Mântuitorului (cap. 26)
24.  Patimile, moartea și îngroparea lui Iisus (cap. 27)
25.  Învierea, arătările și trimiterea Apostolilor la propovăduire (cap. 28)
 
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.       Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Explicarea structurii Noului Testament și a semnificației acesteia
-         Evanghelia după Marcu
-         Evanghelia după Luca
-         Evanghelia după Ioan
2.       Evidențierea specificului cărților Noului Testament, în scopul diferențierii acestora
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Sintetizarea elementelor specifice fiecărei Evanghelii
2.2. Realizarea de comparații între caracteristicile Evangheliilor sinoptice și cele ale Evangheliei după Ioan
-         Evanghelia după Marcu
-         Evanghelia după Luca
-         Evanghelia după Ioan
3.       Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Prezentarea evenimentelor biblice care au contribuit la istoria mântuirii omenirii, cuprinse în fiecare dintre Evangheliile studiate
3.2. Stabilirea de asemănări și deosebiri între modurile de relatare a acelorași evenimente biblice în Evangheliile sinoptice și în Evanghelia după Ioan
3.3. Analizarea semnificațiilor evenimentelor biblice studiate și a consecințelor acestora în plan religios și social
-         Evanghelia după Marcu: Activitatea Mântuitorului în Galileea; Călătoriile Mântuitorului în afara Galileei; Schimbarea la Față; Activitatea Mântuitorului în Iudeea și Ierusalim; Patimile, moartea, Învierea și arătările după Înviere
-         Evanghelia după Luca: Nașterea și copilăria Sfântului Ioan Botezătorul și a lui Iisus Hristos; Botezul și ispitirea Domnului; Domnul propovăduiește Evanghelia în Galileea; Ultima călătorie la Ierusalim și dincolo de Iordan; Parabolele îndurării divine; Relațiile dintre om și Dumnezeu oglindite în parabole; Intrarea în Ierusalim; Cina cea de Taină. Instituirea Sfintei Euharistii; Procesul lui Iisus; Biruința asupra morții
-         Evanghelia după Ioan: “La început era Cuvântul”; Evenimentele petrecute în jurul primului Paște în Ierusalim; Vindecarea slăbănogului la Scăldătoarea Oilor; Cuvântarea euharistică; Iisus Hristos la Sărbătoarea Corturilor și Sărbătoarea Înnoirii Templului; Cuvântarea de rămas bun; Paștele, răstignirea, Mielul lui Dumnezeu este “înălțat” pe Cruce; Învierea și arătările după Înviere; Reintegrarea în apostolat a lui Petru
4.       Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală, liturgică și ecumenică
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Identificarea unor modele de comportament de viață creștină, pe baza exemplelor biblice
-         Evanghelia după Marcu
-         Evanghelia după Luca
-         Evanghelia după Ioan
4.1. Organizarea de activități sociale și misionare, în conformitate cu modelul hristic
-         Rugăciunea Arhierească
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
 
1.      Evanghelia după Marcu. Generalități
2.      Activitatea Mântuitorului în Galileea. Primele minuni. Pilde despre împărăția cerurilor (cap. 1-7)
3.      Călătoriile Mântuitorului în afara Galileei (Tir, Sidon)
4.      Betsaida Cezareei lui Filip (cap. 7-8). Schimbarea la Față. Cearta pentru întâietate (cap. 9)
5.      Activitatea Domnului în Iudeea și Ierusalim (cap. 10-13)
6.      Patimile, moartea și Învierea (cap. 14-16)
7.      Evanghelia după Luca. Considerații generale
8.      Nașterea și copilăria Sfântului Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus Hristos (cap. 1-2)
9.      Botezul și ispitirea Domnului (cap. 3-4)
10.  Domnul propovăduiește Evanghelia în Galileea (cap. 5-9)
11.  Ultima călătorie la Ierusalim și dincolo de Ierihon (cap. 10-11)
12.  Parabolele îndrumării divine (cap. 15-16)
13.  Relațiile dintre om și Dumnezeu oglindite în parabole (cap. 17-19)
14.  Intrarea în Ierusalim (cap. 19-21)
15.  Cina cea de Taină. Instituirea Sfintei Euharistii (cap. 22)
16.  Procesul lui Iisus (cap. 22-23)
17.  Biruința asupra morții (cap. 24)
18.  Evanghelia după Ioan. Coordonatele scrierii
19.  “La început era Cuvântul” (cap. 1)
20.  Zorile Împărăției. Evenimente petrecute în jurul primului Paște la Ierusalim (cap. 1-4)
21.  Vindecarea slăbănogului la Scăldătoarea Oilor (cap. 5)
22.  Cuvântarea Euharistică (cap. 11)
23.  Iisus Hristos la Sărbătoarea Corturilor (cap. 7-12) și Sărbătoarea înnoirii templului
24.  Cuvântarea de rămas bun (cap. 13-17)
25.  Paștile răstignirii. Mielul lui Dumnezeu este înălțat pe Cruce (cap. 18-19)
26.  Învierea și arătările. Reintegrarea în apostolat a Sfântului Apostol Pavel (cap. 20-21)
 
SUGESTII METODOLOGICE
 
Programa școlară pentru disciplina Studiul biblic al Noului Testament, clasele a IX‑a și a X-a, profil teologic ortodox a fost concepută astfel încât să permită formarea unor competențe de bază în domeniul Noului Testament, care să dea elevilor posibilitatea înțelegerii adevărului de credință.
Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi atinsă prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Unitățile de conținut sunt prezentate în mod sistematic și unitar, pe parcursul claselor a IX-a și a X-a. Astfel, la clasa a IX-a s-au abordat teme referitoare la structura și aspecte specifice Noului Testament, la elemente de interpretare și la Evanghelia după Matei. Programa pentru clasa a X-a s-a centrat pe prezentarea Evangheliei după Marcu, a Evangheliei după Luca și a Evangheliei după Ioan.
În elaborarea prezentului curriculum s-a ținut seamă atât de specificul celorlalte discipline teologice din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a, cât și de disciplinele care urmează a fi studiate pe parcursul claselor a XI-a – a XII-a.
În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor biblice sau patristice.
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod