Spiritualitate

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A  
– CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
 
SPIRITUALITATE
[CURRICULUM DIFERENȚIAT]
FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a
 
Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
- obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
- nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
- valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
- rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina Spiritualitate se studiază în cadrul curriculum-ului diferențiat, profilul teologic, cultul ortodox, fiindu-i alocată 1 oră/săptămână pentru clasele a IX-a și a X-a. În afara acestei ore prevăzute în lista disciplinelor de specialitate, pentru disciplina Spiritualitate se alocă 2 ore/săptămână pentru fiecare clasă, care se vor desfășura sub formă de consultații și îndrumări spirituale. 
Obiectivul general al disciplinei Spiritualitate constă în formarea personalității în concordanță cu valorile creștine, prin integrarea cunoștințelor religioase în structurarea de atitudini moral-creștine, care să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii în misiunea lor pastoral-misionară și liturgică.
Elaborarea programei școlare de Spiritualitate a avut în vedere exigențele impuse de reforma curriculară din învățământul românesc actual. Stabilirea competențelor și selectarea conținuturilor au fost realizate respectând principiile accesibilității și transmiterii sistematizate a cunoștințelor.
Programa școlară de Spiritualitate este structurată pe următoarele componente:
 • competențe generale;
 • valori și atitudini;
 • competențe specifice asociate cu conținuturile;
 • conținuturi ale învățării;
 • sugestii metodologice;
 • sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară.
 
COMPETENȚE GENERALE
 
1.      Definirea specificului spiritualității ortodoxe
2.      Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualității ortodoxe în diferite contexte de comunicare
3.      Integrarea valorilor și cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în structura propriilor atitudini și comportamente
4.      Aplicarea cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în viața personală și a comunității, în context  misionar, pastoral și liturgic
 
VALORI ȘI ATITUDINI
 
 • Conștientizarea importanței valorilor spiritualității ortodoxe pentru viața personală și a comunității
 • Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele
 • Angajarea în trăirea vieții celei noi în Hristos
 • Respectul față de semenii de alte credințe și convingeri
 • Interesul pentru aprofundarea cunoștințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Definirea specificului spiritualității ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Sintetizarea caracteristicilor specifice Spiritualității ortodoxe
-         Definirea Spiritualității ortodoxe

 
1.2. Caracterizarea scrierilor reprezentative pentru Spiritualitatea ortodoxă
-         Sfânta Scriptură – cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă
-         Literatura duhovnicească: Pateric, Filocalia, Viețile sfinților etc.
1.3. Evidențierea semnificației mântuirii ca sfințire și îndumnezeire
-         Iisus Hristos Mântuitorul
-         Mântuire și sfințenie
-         Dobândirea harului Duhului Sfânt
-         Ținta Spiritualității ortodoxe: îndumnezeirea
2.     Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualității ortodoxe în diferite contexte de comunicare
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici Spiritualității ortodoxe în comunicarea scrisă și orală
-         Definirea Spiritualității ortodoxe
-         Iisus Hristos Mântuitorul
-         Mântuire și sfințenie
-         Dobândirea harului Duhului Sfânt
-         Ținta Spiritualității ortodoxe: îndumnezeirea
-         Lucrarea harului Duhului Sfânt și lucrarea noastră
-         Dobândirea vieții în Hristos prin Sfintele Taine
-         Marile etape ale vieții duhovnicești: curățire, iluminare, desăvârșire
-         Păcatul și patima
-         Pocăința
-         Spovedania
-         Cele opt gânduri ale răutății și terapia lor
2.2. Analizarea, din perspectiva ortodoxă, a semnificațiilor unor termeni specifici Spiritualității în diferite contexte de comunicare (limbaj specializat, literatură duhovnicească, predică, limbaj colocvial etc.)
3.     Integrarea valorilor și cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în structura propriilor atitudini și comportamente
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Definirea scopului vieții creștine, din perspectiva Spiritualității ortodoxe
-         Iisus Hristos Mântuitorul
-         Mântuire și sfințenie
-         Dobândirea harului Duhului Sfânt
-         Ținta Spiritualității ortodoxe: îndumnezeirea
3.2. Argumentarea necesității orientării vieții spre dobândirea sfințeniei și ajungerea la îndumnezeire
3.3. Evidențierea importanței pocăinței și spovedaniei în viața creștinilor
-         Pocăința
-         Spovedania
3.4. Analizarea patimilor capitale și a modalităților de eliberare de acestea, în diferite contexte de viață
-         Cele opt gânduri ale răutății și terapia lor: lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginți, mânia, întristarea, lenevia sau akedia, mândria, slava deșartă
4.     Aplicarea cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în viața personală și a comunității, în context misionar, pastoral și liturgic
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Prezentarea modalităților de angajare în viața duhovnicească
-         Lucrarea harului Duhului Sfânt și lucrarea noastră
-         Dobândirea vieții în Hristos prin Sfintele Taine: Botezul, Mirungerea, Euharistia
-         Marile etape ale vieții duhovnicești: curățire, iluminare, desăvârșire
4.2. Argumentarea importanței legăturii cu duhovnicul
-         Legătura cu duhovnicul
-         Ascultarea de duhovnic
4.3. Analizarea modului în care trebuie făcută spovedania
-         Cum ne spovedim 
-         Cele opt gânduri ale răutății și terapia lor
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
I.         Aspecte generale
 • Definirea Spiritualității ortodoxe
 • Sfânta Scriptură – cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă
 • Literatura duhovnicească: Pateric, Filocalia, Viețile sfinților etc.

 

II.      Ținta Spiritualității ortodoxe
 • Iisus Hristos Mântuitorul
 • Mântuire și sfințenie
 • Dobândirea harului Duhului Sfânt
 • Ținta Spiritualității ortodoxe: îndumnezeirea
 
III.   Viața în Hristos
 • Lucrarea harului Duhului Sfânt și lucrarea noastră
 • Dobândirea vieții în Hristos prin Sfintele Taine
 • Botezul
- Mirungerea
- Euharistia
 • Marile etape ale vieții duhovnicești: curățire, iluminare, desăvârșire
 
IV. Pocăința
 • Păcatul și patima
 • Pocăința
 • Spovedania
- Cum ne spovedim 
- Legătura cu duhovnicul
- Ascultarea de duhovnic
 • Cele opt gânduri ale răutății și terapia lor
- Lăcomia pântecelui
- Desfrânarea
- Iubirea de arginți
- Mânia
- Întristarea
- Lenevia sau akedia
- Mândria
- Slava deșartă
 
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.       Definirea specificului spiritualității ortodox
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Sintetizarea elementelor definitorii ale  Spiritualității ortodoxe
-        Rugăciunea
-        Sfânta Liturghie – locul central în viața duhovnicească
-        Postul
-        Curățirea de patimi prin virtuți
2.       Utilizarea adecvată a conceptelor specifice spiritualității ortodoxe în diferite contexte de comunicare
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici Spiritualității ortodoxe în comunicarea scrisă și orală
-         Rugăciunea
-         Sfânta Liturghie – locul central în viața duhovnicească
-         Postul
-         Curățirea de patimi prin virtuți
2.2. Analizarea, din perspectiva ortodoxă, a semnificațiilor unor termeni specifici Spiritualității în diferite contexte de comunicare (limbaj specializat, literatură duhovnicească, predică, limbaj colocvial etc.)
3.       Integrarea valorilor și cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în structura propriilor atitudini și comportamente
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Evidențierea locului central al Sfintei Liturghii în viața duhovnicească
-         Taina întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos și Cincizecimea continuă
-         Înțelegerea Sfintei Liturghii
-        Participarea conștientă la Sfânta Liturghie
3.2. Realizarea de comparații între rugăciunea personală și rugăciunea obștească: semnificație, rol, importanță
-         Raportul între rugăciunea personală și rugăciunea obștească
-         Rugăciunea personală
-         Rugăciunea obștească: slujbele Bisericii
3.3. Explicarea semnificației postului
-         Importanța postului în viața duhovnicească
-        Semnificația specială a perioadelor de post (Postul Mare, Postul Crăciunului etc.)
3.4. Formularea unui punct de vedere personal referitor la necesitatea angajării în efortul de curățire de patimi
-        Curățirea de patimi prin virtuți: credința, frica de Dumnezeu, pocăința și lacrimile, înfrânarea, paza minții, răbdarea, nădejdea, smerenia, nepătimirea, dragostea
4.       Aplicarea cunoștințelor din domeniul spiritualității ortodoxe în viața personală și a comunității, în context misionar, pastoral și liturgic
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Evidențierea modalităților concrete de realizare a rugăciunii personale
-         Rugăciunea personală: Treptele rugăciunii; Sfaturi practice privind săvârșirea rugăciunii personale; Rugăciunea lui Iisus; Rugăciunea curată
4.2. Argumentarea importanței rugăciunii particulare și a postului în viața creștinului
-         Rugăciunea personală
-         Importanța postului în viața duhovnicească
4.3. Analizarea semnificației participării conștiente la slujbe
-         Rugăciunea obștească: slujbele Bisericii
-         Participarea conștientă la Sfânta Liturghie
4.4. Argumentarea necesității participării la slujbele Bisericii și, în primul rând, la Sfânta Liturghie
-         Raportul între rugăciunea personală și rugăciunea obștească
-         Rugăciunea obștească: slujbele Bisericii
-         Taina întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos și Cincizecimea continuă
-         Înțelegerea Sfintei Liturghii
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
I. Rugăciunea
 • Raportul între rugăciunea personală și rugăciunea obștească
 • Rugăciunea personală
- Treptele rugăciunii
- Sfaturi practice privind săvârșirea rugăciunii personale
- Rugăciunea lui Iisus
- Rugăciunea curată
 • Rugăciunea obștească: slujbele Bisericii
 
II. Sfânta Liturghie – locul central în viața duhovnicească
 • Taina întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos și Cincizecimea continuă
 • Înțelegerea Sfintei Liturghii
 • Participarea conștientă la Sfânta Liturghie
 
III. Postul
 • Importanța postului în viața duhovnicească
 • Semnificația specială a perioadelor de post (Postul Mare, Postul Crăciunului etc.)
 
IV. Curățirea de patimi prin virtuți
 • Credința
 • Frica de Dumnezeu
 • Pocăința și lacrimile
 • Înfrânarea
 • Paza minții
 • Răbdarea
 • Nădejdea
 • Smerenia
 • Nepătimirea
 • Dragostea
 
SUGESTII METODOLOGICE
 
Programa școlară de Spiritualitate pentru clasele a IX‑a și a X-a, profil teologic, cultul ortodox a urmărit deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe și vizează pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii pentru misiunea lor pastoral-misionară și liturgică.
Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Conținuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică a temelor de Spiritualitate. Astfel, temele propuse pentru clasa a IX-a au urmărit familiarizarea elevilor cu domeniul Spiritualității ortodoxe (definire, caracteristici, scop). De asemenea, abordarea unor aspecte fundamentale de spiritualitate atât în clasa a IX-a, cât și în clasa a X-a (viața în Hristos și pocăința, rugăciunea, postul, curățirea de patimi prin virtuți) au ca scop pregătirea elevului pentru aplicarea cunoștințelor de spiritualitate ortodoxă în viața personală și a comunității, în context misionar, pastoral și liturgic. 
Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii:
- accentuarea caracterului pragmatic, prin centrarea pe aspecte referitoare la aplicarea valorilor religioase în diferite contexte (viața personală, context liturgic etc.);
- cultivarea dragostei și respectului față de slujbele Bisericii prin înțelegerea semnificației lor și prin participarea conștientă la acestea;
- corelarea cunoștințelor din domeniul Spiritualității cu participarea la programul liturgic și duhovnicesc.
Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline teologice care fac parte din curriculum-ul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a.
În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor biblice sau patristice.
 
SUGESTII BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
 
·         Clasa a IX-a
 
1.      *** Biblia sau Sfânta Scriptură
2.      *** Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii sau culegere din scrierile sfinților părinți care arată cum se poate omul curăța, lumina și desăvârși, vol. I-XII, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,1947-1991.
3.      *** Patericul, Alba Iulia, 1990.
4.      *** Viețile sfinților,Ed. Episcopiei Romanului.
5.      Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spiritualitate creștină pe înțelesul tuturor,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.
6.      Bunge, Ierom. Gabriel, Akedia. Plictiseala și terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau sufletul în luptă cu demonul amiezii, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
7.      Bunge, Ierom. Gabriel, Mânia și terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau Vinul dracilor șli pâinea îngerilor, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
8.      Bunge, Ierom. Gabriel, Părintele duhovnicesc și gnoza creștină după avva Evagrie Ponticul, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
9.      Cabasila, Nicolae, Despre viața în Hristos,trad. de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 2001.
10.  Colliander, Tito, Calea asceților,trad. de Laura Bădulescu, Ed. Scara, București, 2002.
11.  Hausherr, Irenee, Paternitatea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin, trad. de Mihai Vladimirescu, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.
12.  Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, trad. de Marinela Bojin, Ed. Sofia, București, 2001.
13.  Moshu, Ioan, Limonariu sau livada duhovnicească,trad. de Pr. Prof. Dr. T. Bodogae și D. Fecioru, Alba Iulia, 1991.
14.  Sf. Nicodim Aghioritul, Deasa împărtășire cu preacuratele lui Hristos Taine,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
15.  Paladie, Lavsaicon, Alba Iulia, 1994.
16.  Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și Ortodoxia, trad. de Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, București, 2001.
17.  Sf. Seravim de Sarov, Convorbirea cu Montovilov,Alba Iulia, 1994.
18.  Teșu, Pr. Ioan C., Din iadul patimilor spre raiul virtuților,Ed. Christiana, București, 2000.
19.  Ware, Kallistos, Împărăția lăuntrică, trad. de Sora Eugenia Vlad, Ed. Christiana, București, 1996.
 
·         Clasa a X-a
 
1.      *** Biblia sau Sfânta Scriptură
2.      *** Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii sau culegere din scrierile sfinților părinți care arată cum se poate omul curăța, lumina și desăvârși,vol. I-XII, trad., introd și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 1947-1991.
3.      *** Patericul, Alba Iulia, 1990.
4.      *** Povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate (Pelerinul rus), trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001
5.      *** Sbornicul. Culegere despre rugăciunea lui Iisus, vol. I-II, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
6.      *** Viețile sfinților, Ed. Episcopiei Romanului.
7.      Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Dinamica despătimirii, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
8.      Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spiritualitate creștină pe înțelesul tuturor,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.
9.      Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea – experiența vieții veșnice, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
10.  Arhimandritul Sofronie, Despre rugăciune, trad. de Pr. Prof. Teoctist Caia, Mânăstirea Lainici, 1998.
11.  Bunge, Ierom. Gabriel, Practica rugăciunii personale după tradiția Sfinților Părinți, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001.
12.  Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii,trad de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Ed. IBMBOR, București, 1997.
13.  Colliander, Tito, Calea asceților,trad. de Laura Bădulescu, Ed. Scara, București, 2002.
14.  Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală,vol I-II,trad. de Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, București, 1996-1997.
15.  Iosif Vatopedinul, Asceza, maica sfințeniei,trad. de Ieromonahul Agapie, Ed. Bizantină, București, 2000.
16.  Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale,trad. de Marinela Bojin, Ed. Sofia, București, 2001.
17.  Moshu, Ioan, Limonariu sau livada duhovnicească,trad. de Pr. Prof. Dr. T. Bodogae și D. Fecioru, Alba Iulia, 1991.
18.  Sf. Nicodim Aghioritul, Deasa împărtășire cu preacuratele lui Hristos Taine,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.
19.  Paladie, Lavsaicon,Alba Iulia, 1994.
20.  Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și Ortodoxia, trad. de Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, București, 2001.
21.  Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Postul cel Mare, trad. de Andreea Stroe și Laurențiu Constantin, Ed. Univers enciclopedic, București, 1995.
22.  Sfântul Teofan Zăvorâtul, Rugăciunea domnească tâlcuită de Sfinții Părinți, trad. de Boris Buzilă, Ed. Anastasia, București, 1997.
23.  Teșu, Pr. Ioan C., Din iadul patimilor spre raiul virtuților,Ed. Christiana, București, 2000.
24.  Ware, Kallistos, Împărăția lăuntrică, trad. de Sora Eugenia Vlad, Ed. Christiana, București, 1996.
25.  Ware, Kallistos, Rugăciune și tăcere în spiritualitatea ortodoxă, trad. de Gabriela Moldoveanu și Maica Siluana Vlad, Ed. Christiana, București, 2003.
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod