Studiul Biblic al Vechiului Testament


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAME ȘCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A X-A  
 – CICLUL INFERIOR AL LICEULUI –
STUDIUL BIBLIC AL VECHIULUI TESTAMENT
 [CURRICULUM DIFERENȚIAT]
 FILIERA VOCAȚIONALĂ
PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor școlare pentru clasele a IX-a și a X-a

 

 
 
 Programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a, documente reglatoare componente ale curriculumului național au fost elaborate în conformitate cu:
-          asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educaționale și de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, și a Declarației miniștrilor europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – „Declarația de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002;
-          obiectivele actuale ale reformei învățământului din România vizând finalitățile, curriculumul și structura învățământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
-          nevoia de adaptare a curriculumului național la schimbările din structura învățământului preuniversitar: apartenența claselor a IX-a și a X-a deopotrivă la învățământul obligatoriu și la cel liceal;
-          valorificarea experienței pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învățământul liceal pornind de la competențe ca achiziții finale al învățării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor;
-          rolul și statutul disciplinelor școlare, stabilite în planurile cadru de învățământ aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a pe componentele trunchi comun și curriculum diferențiat determină organizarea, la nivelul programei școlare, a ofertei educaționale centrale în competențe și conținuturi ale învățării prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
În aceste condiții, noile programe școlare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:
-         Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relației dintre programele școlare pentru clasele a IX-a și a X-a și documentele de politică educațională și curriculară pe care acestea se fundamentează;
-         Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învățământ și statutul specific al acesteia în cadrul curriculumului național, precum și contribuția disciplinei de învățământ la cele opt domenii de competențe cheie stabilite la nivel european;
-         Competențe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de învățământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învățământ, pentru a evidenția achizițiile finale de învățare ale elevilor la sfârșitul învățământului obligatoriu și/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora;
-         Valori și atitudini, finalități de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învățământul liceal;
-         Competențe specifice – conținuturi, nucleul funcțional al programei școlare, definit pentru fiecare an de studiu;
-         Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute în programele școlare.
 
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina Studiul biblic al Vechiului Testament se studiază în cadrul curriculumului diferențiat, profilul teologic, cultul ortodox, fiindu-i alocată 1 oră/săptămână atât la clasa a IX-a, cât și la clasa a X-a.
Studierea Vechiului Testament în învățământul de tip seminarial are ca scop formarea unei culturi teologice, necesare viitorilor slujitori ai Bisericii în misiunea lor pastorală, misionară și liturgică.
Prezenta programă propune integrarea cunoștințelor de Vechiul Testament în ansamblul învățăturilor teologice, ca bază de pornire pentru înțelegerea, respectarea și propovăduirea adevărului de credință. Prin parcurgerea conținuturilor propuse se urmărește formarea de competențe, valori și atitudini specifice, corelate cu necesitățile societății contemporane și cu cerințele reformei în învățământ.
Programa școlară de Studiul biblic al Vechiului Testament este structurată pe următoarele componente:
·          competențe generale;
·          valori și atitudini;
·          competențe specifice asociate cu conținuturile;
·          conținuturi ale învățării;
·          sugestii metodologice;
·          sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară.
 
COMPETENȚE GENERALE
 
1.      Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
2.      Evidențierea specificului cărților biblice, în scopul diferențierii acestora
3.      Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
4.      Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală și liturgică
 
VALORI ȘI ATITUDINI
 
·         Manifestarea bucuriei spirituale de a citi Sfânta Scriptură
·         Disponibilitatea pentru descoperirea lucrării lui Dumnezeu în istoria mântuirii neamului omenesc
·         Înțelegerea și respectul față de membrii altor confesiuni creștine și a altor religii
·         Interesul pentru aprofundarea cunoștințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale
 
CLASA A IX-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.     Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Aplicarea noțiunilor generale despre Sfânta Scriptură în descrierea cărților biblice
-         Sfânta Scriptură: noțiuni introductive
1.2. Analizarea semnificațiilor dogmatice, morale și spirituale ale cărților biblice inspirate de Dumnezeu
-         Inspirația divină
1.3. Sintetizarea elementelor de diferențiere a cărților biblice canonice de cele necanonice și apocrife
-         Introducere în cărțile Vechiului Testament: canonul cărților Vechiului Testament; cărțile necanonice; cărțile apocrife
2.     Evidențierea specificului cărților biblice, în scopul diferențierii acestora
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Identificarea specificului și a cuprinsului cărților biblice istorice, în scopul caracterizării acestora
-         Cărțile istorice ale Vechiului Testament: Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, Cartea Iona, Cartea Judecătorilor, Cartea Rut, Cărțile lui Samuel (I, II, III, IV Regi), Cărțile Cronicilor (I, II Paralipomena), Cartea I Ezdra, Cartea lui Neemia (II Ezdra), Cartea Esterei
2.2. Argumentarea valorii dogmatice, morale și spirituale a cărților biblice
3.     Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Valorificarea informațiilor despre limbile sacre și despre traducerile Sfintei Scripturi
-         Limbile în care au fost scrise cărțile Vechiului Testament
-         Traducerile Sfintei Scripturi
3.2. Prezentarea evenimentelor biblice care au contribuit la istoria mântuirii omenirii și a semnificațiilor acestora
-         Cărțile istorice ale Vechiului Testament: Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, Cartea Iona, Cartea Judecătorilor, Cartea Rut, Cărțile lui Samuel (I, II, III, IV Regi), Cărțile Cronicilor (I, II Paralipomena), Cartea I Ezdra, Cartea lui Neemia (II Ezdra), Cartea Esterei
4.     Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală și liturgică
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Organizarea de activități sociale și misonare, în conformitate cu modelele biblice studiate
-         Cărțile istorice ale Vechiului Testament: Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, Cartea Iona, Cartea Judecătorilor, Cartea Rut, Cărțile lui Samuel (I, II, III, IV Regi), Cărțile Cronicilor (I, II Paralipomena), Cartea I Ezdra, Cartea lui Neemia (II Ezdra), Cartea Esterei
 
LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
 
1.      Sfânta Scriptură: noțiuni introductive
2.      Inspirația divină
3.      Limbile în care au fost scrise cărțile Vechiului Testament.
4.      Traducerile Sfintei Scripturi
5.      Introducere în cărțile Vechiului Testament
·         Canonul cărților Vechiului Testament
·         Cărțile necanonice
·         Cărțile apocrife
6.      Cărțile istorice ale Vechiului Testament:
·         Facerea
·         Ieșirea
·         Leviticul
·         Numerii
·         Deuteronomul
·         Cartea Iona
·         Cartea Judecătorilor
·         Cartea Rut
·         Cărțile lui Samuel (I, II, III, IV Regi)
·         Cărțile Cronicilor (I, II Paralipomena)
·         Cartea I Ezdra
·         Cartea lui Neemia (II Ezdra)
·         Cartea Esterei
  
CLASA A X-A
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI
1.       Utilizarea Sfintei Scripturi pentru înțelegerea evenimentelor biblice
Competențe specifice
Conținuturi
1.1. Argumentarea rolului textelor profetice în derularea evenimentelor din istoria mântuirii
-         Despre profeți
-         Profeții mari: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel;
-         Profeții mici: Ioil, Amos, Obadia, Iona, Miheea, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi
1.2. Analizarea textelor biblice referitoare la profeți în vederea stabilirii de corelații intra- și interdisciplinare
2.       Evidențierea specificului cărților biblice, în scopul diferențierii acestora
Competențe specifice
Conținuturi
2.1. Sintetizarea caracteristicilor specifice fiecărei cărți profetice: autor, stil, conținut profetic
-         Profeții mari: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel
-         Profeții mici: Ioil, Amos, Obadia, Iona, Miheea, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi
3.       Interpretarea textelor scripturistice referitoare la istoria mântuirii omenirii
Competențe specifice
Conținuturi
3.1. Identificarea profețiilor mesianice în textele profeților biblici
-         Limbile în care au fost scrise cărțile Vechiului Testament
-         Traducerile Sfintei Scripturi
3.2. Explicarea semnificațiilor textelor mesianice din punctul de vedere al învățăturii ortodoxe
-         Profeții mari: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel;
-         Profeții mici: Ioil, Amos, Obadia, Iona, Miheea, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi
4.       Aplicarea cunoștințelor biblice în activitatea socială, misionară, pastorală și liturgică
Competențe specifice
Conținuturi
4.1. Identificarea unor modele de comportament de viață creștină, pe baza exemplelor biblice studiate
-         Profeții mari: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel;
-         Profeții mici: Ioil, Amos, Obadia, Iona, Miheea, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi
4.2. Organizarea de activități sociale și misionare, pornind de la exemplele biblice ale profeților
 
 LISTA UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
 
1.      Profeții mari
•Isaia            • Ieremia     • Iezechie      • Daniel
2.      Profeții mici
• Ioil             • Amos        • Obadia        • Iona           • Miheea        • Naum
• Avacum       • Sofonie     • Agheu         • Zaharia       • Maleahi
 
 SUGESTII METODOLOGICE
 
Programa școlară de Studiul biblic al Vechiului Testament pentru clasele a IX‑a și a X-a, profil teologic, cultul ortodox, a fost concepută astfel încât să permită formarea unor competențe de bază în domeniul Vechiului Testament, care să dea elevilor posibilitatea înțelegerii adevărului de credință.
Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi atinsă prin una sau prin mai multe unități de conținut.
Unitățile de conținut sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică tradițională a temelor de Vechiul Testament. Astfel, la clasa a IX-a s-au abordat teme referitoare la structura Sfintei Scripturi și la caracteristicile cărților bisericești. Programa pentru clasa a X-a s-a centrat pe analiza profeților biblici și a profețiilor mesianice.
Prezentul curriculum a fost elaborat luându-se în considerare specificul celorlalte discipline teologice care fac parte din curriculum-ul diferențiat pentru clasele a IX-a – a X-a, precum și disciplinele care urmează a fi studiate pe parcursul claselor a XI-a – a XII-a.
În organizarea și desfășurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să combine metodele clasice, expozitive de predare – prelegerea, expunerea sistematică, argumentarea, explicația etc. – cu cele de tip euristic, utile în analizarea și interpretarea textelor biblice sau patristice.
Sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară
 
1.      Biblia
2.      Mica Biblie
3.      Dicționar biblic, Ed. Cartea creștină, Oradea, 1995.
4.      Pr. Prof. Dr. D. Abrudan, Pr. Prof. Dr. E. Cornițescu, Arheologie biblică, Ed. Institutului Biblic, București 1994.  
5.      Pr. Prof. Dr. N. Ciudin, Studiul biblic al Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic, București, 1979.
6.      Samuel Schulty, Călătorie prin Vechiul Testament, Ed. Cartea creștină, Oradea, 1990.
 
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod