Cancelaria Sfântului Sinod

 

Cancelaria Sfântului Sinod

 

Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (art.36, alin.1), „Cancelaria Sfântului Sinod este organism central administrativ al Sfântului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunării Naționale Bisericești, al Patriarhului, al Consiliului Național Bisericesc și al Permanenței Consiliului Național Bisericesc”.

 

Cancelaria Sfântului Sinod, împreună cu Administrația Patriarhală, sunt organismele centrale administrative aflate la dispoziția Patriarhului, în exercitarea atribuțiilor sale executive de președinte al organismelor centrale bisericești deliberative și executive și de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (art.35, alin.1).

 
Cancelaria Sfântului Sinod are ca șef ierarhic Patriarhul, din încredințarea căruia (art.35, alin.2 din Statut), prin decizie patriarhală, un episcop-vicar patriarhal care este și Secretarul Sfântului Sinod, coordonează Cancelaria Sfântului Sinod, având colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal și consilierul patriarhal de resort (art.36, alin.2).
 
„Vicarul administrativ patriarhal împreună cu consilierul patriarhal din Cancelaria Sfântului Sinod, sub conducerea episcopului-vicar patriarhal, pregătesc lucrările pentru convocarea organismelor centrale deliberative și executive bisericești și cele care se supun examinării acestora” (art.36, alin.3).
 
În ceea ce privește aria de activitate a Cancelariei Sfântului Sinod, aceasta este redată la art.36, alin.4-8 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, ”...elaborează, păstrează și pregătește pentru publicarea în revista Biserica Ortodoxă Română procesele-verbale ale ședințelor de lucru ale organismelor centrale bisericești, comunică centrelor eparhiale hotărârile acestora și ține evidența modului de aducere a lor la îndeplinire, cu excepția celor care sunt date în competența sectoarelor Administrației Patriarhale...sau altor instituții centrale bisericești”.
 
Cancelaria Sfântului Sinod studiază și întocmește referate asupra problemelor care se supun examinării Sfântului Sinod prin Comisia pastorală, monahală și socială și prin Comisia canonică, juridică și pentru disciplină, precum și asupra problemelor care intră în competența Permanenței Consiliului Național Bisericesc din cadrul activității Cancelariei Sfântului Sinod. De asemenea, referă asupra problemelor care intră în dezbaterea Adunării Naționale Bisericești și a Sinodului Permanent, atunci când situația o impune, fiind vorba despre cauze administrative, organizatorice, canonice și juridice.
 
Întocmește proiectele actelor normative (statut, regulamente bisericești) care se supun examinării Comisiei pentru statut și regulamente și apoi Sfântului Sinod. Referă asupra proiectelor statutelor și regulamentelor eparhiilor ortodoxe române de peste hotare.
 
Întocmește corespondența semnată de Preafericitul Părinte Patriarh asupra problemelor care intră în competența chiriarhilor, a relațiilor cu aceștia și cu diverse instituții bisericești din țară. Elaborează corespondența președintelui Sfântului Sinod cu centrele eparhiale, rezultate din hotărârile Sfântului Sinod, care intră în sfera sa de preocupări și urmprește aducerea lor la îndeplinire.
 
Elaborează corespondența care se semnează de către Patriarh cu organele superioare de stat: Parlament, ministere, Secretariatul de Stat pentru Culte în probleme majore ale vieții bisericești care necesită colaborarea cu Statul, și în probleme privind: acordarea contribuției pentru salarizarea clerului și a personalului administrativ ale centrelor eparhiale, asigurarea salarizării personalului neclerical, retrocedările de bunuri imbobile, sprijinul financiar acordat de către Stat pentru susținerea activității misionar-pastorale a Bisericii Ortodoxe Române în țară și peste hotare. De asemenea, elaborează corespondența semnată de Patriarh cu conducătorii cultelor religioase recunoscute de Stat.
 
Ține evidența situației centralizate administrative în Biserică Ortodoxă Române, elaborând pe baza datelor transmise de eparhii Darea de Seamă generală anuală pe întreaga Patriarhie Română. Ține evidența problemelor care urmează a-și găsi soluționarea prin dezbaterea lor în organismele centrale deliberative și executive.
 
Aduce la cunoștința Patrirhului întreaga corespondență sosită la Cancelaria Sfântului Sinod și, din încredințarea Preaferictului Părinte Patriarh, poartă corespondență cu unitățile bisericești pendinte direct de Patriarhia Română (Vicariatul Ortodox Ucrainean) sau cu alte structuri bisericești din cadrul Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor României.
 
Ca o activitate specifică încredințată prin Decizie Patriarhală din anul 2003 în competența Cancelariei Sfântului Sinod, menționăm întreaga corespondență care se poartă cu Mitropolia Basarabiei, în probleme de interes general, de oblăduire, purtare de grijă, acordarea ajutorului la salarizarea personalului clerical al mitropoliei și ajutor financiar pentru edificarea de locașuri de cult în Republica Moldova.
 
Toate acestea se realizează cu concursul întregului personal care lucrează în birourile Cancelariei Sfântului Sinod: vicar administrativ patriarhal, consilier patriarhal, patru secretari, un inspector general bisericesc, un inspector eparhial și un dactilograf.
 
În exercitarea atribuțiilor sale, Cancelaria Sfântului Sinod are în componența sa mai multe servicii, redate la art.36, alin.9 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, astfel: „Oficiul Canonico-juridic, Secretariat, registratură și arhivă, Personal-resurse umane, Biblioteca Sfântului Sinod și altele”.
 
Întreaga activitate a serviciilor Cancelariei Sfântului Sinod este organizată de vicarul administrativ patriarhal (art.36, alin.9).
 
În cele ce urmează redăm organigrama Cancelariei Sfântului Sinod, cu menționarea nominală a personalului care activează în acest organism central administrativ bisericesc și funcția pe care o îndeplinește fiecare:
 
Secretarul Sfântului Sinod și coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod: PS VARLAAM PLOIEȘTEANUL – Episcop-vicar patriarhal;
 
  • Personal de conducere:

 

Vicar administrativ patriarhal: Pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu

Consilier Patriarhal: Arhid. George Grigoriță

Consilier Patriarhal: Diacon Alexandru Bordea

 

 

Adresa :

Str. Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector 4, cod 040163, București

Tel: +40-21.337.08.37 / 337.08.30

Fax: +40-21.337.08.22

E-mail: cancelaria@patriarhia.ro

 
  • Oficiul canonico-juridic:
 

Pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, Vicar administrativ patriarhal – pentru probleme juridice și de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române în justiție;

E-mail: juridic@patriarhia.ro

 

  • Corpul de Inspecție și Control – Biroul de sesizări și scrisori,în cadrul căruia activează:
 

Inspector general bisericesc: Vacant

Secretar Cancelaria Sfântului Sinod: Pr. Sorin Eusebiu Argintariu

Telefon: 021.337.01.40

E-mail: biroul.sesizari@patriarhia.ro

 

  • Serviciul Personal-resurse umane:

 

Șef Serviciu: Dna. Durlea Adriana;

Inspector Resurse Umane: Dna.Picu Oana;

Inspector Resurse Umane: Dna. Monica Voinea-Mangoș

Telefon: 021.337.01.30

E-mail: personal@patriarhia.ro

 

  • Registratura generală:
 

Dna. Dorina Baron (referent)

Adresa :

Str. Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector 4, cod 040163, București

 

  • Arhivele Patriarhiei Române

Director: Pr. Dorin-Demostene Iancu

                contact: arhiva@patriarhia.ro

Adresa:

Strada Mitropolit Antim Ivireanul nr.29, sector 4, București, cod 040111

 
  • Biblioteca Sfântului Sinod:
 

Consilier Patriarhal: Arhim.Policarp Chițulescu;

Inspector: Pr. Dragoș Iordachi;

Inspector: Dl. Daniel Balinca;

Inspector: Dna. Mihaela Niculae;

Inspector: Dna. Daniela Lazăr.

www.bibsinod.ro

 

Adresa:

Strada Mitropolit Antim Ivireanul nr.29, sector 4, București, cod 040111

Telefon: 0213369833

Fax: 0213370822

E-mail: contact@bibsinod.ro

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod