structura-bor > Consiliul Naţional Bisericesc > Consiliul Național Bisericesc

Consiliul Național Bisericesc

 

Consiliul National Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti.
Consiliul National Bisericesc se întruneste la convocarea Presedintelui, cel putin de doua ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.
Consiliul National Bisericesc se compune din 12 membri ai Adunarii Nationale Bisericesti, câte un cleric si câte un mirean reprezentând fiecare Mitropolie din tara, desemnati pe o perioada de patru ani si pentru cel mult doua mandate.
Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul. Membrii Sfântului Sinod pot participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului.
Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului National Bisericesc, cu vot deliberativ.
Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali si inspectorul general bisericesc sunt membri permanenti ai Consiliului National Bisericesc, cu vot consultativ.
Consiliul National Bisericesc ia hotarâri valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.
Secretar al sedintelor este consilierul coordonator de la Cabinetul Patriarhal, iar în lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali desemnat de Patriarh.

Consiliul National Bisericesc exercita în timpul dintre sedintele Adunarii Nationale Bisericesti atributiile acesteia prevazute în art.22, lit. a, d si e (din Statutul pentru organizarea si functionarea BOR), precum si urmatoarele atributii:

a. Întocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Române;
b. Întocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte institutii centrale bisericesti;
c. Întocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte institutii centrale bisericesti;
d. Aproba planul de activitate al Editurii, Tipografiei si Atelierelor Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;
e. Hotaraste asupra modului de administrare a bunurilor mobile si imobile ale Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ale celorlalte institutii centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;
f. Hotaraste asupratransmiterii cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile ale Patriarhiei (vânzare sau schimb), precum si asupra grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a bunurilor Patriarhiei, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile, cu respectarea prevederilor statutare, regulamentare bisericesti si legale;
g. Exercita orice atributii care îi sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotarâri ale Sfântului Sinod, Sinodului Permanent si Adunarii Nationale Bisericesti…[+] detalii

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod