documente > Documente principale > Creștinarea unui popor este intrarea lui în taina Crucii şi a Învierii lui Hristos

Creștinarea unui popor este intrarea lui în taina Crucii şi a Învierii lui Hristos

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivităţile prilejuite de împlinirea a 1000 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, Moscova, 27-28 iulie 2015:

 

catedrala-iisus-hristos-mantuitorul-din-moscovaPreafericirii Sale,

Preafericitului Părinte KIRIL,

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Preafericirea Voastră,

Iubit frate şi coliturghisitor,

           

Cu bucurie în Hristos Domnul, am primit invitaţia fraternă a Preafericirii Voastre ca o delegaţie a Patriarhiei Române să participe la Moscova, în zilele de 27-28 iulie 2015, la festivităţile consacrate împlinirii unui mileniu de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei (980-1015).

 

Acest însemnat popas solemn prilejuiește pentru întregul popor rus binecredincios evocarea celor mai semnificative momente ale bogatei și îndelungatei istorii a Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi reliefarea importanţei deosebite pe care îl are momentul primirii Sfântului Botez de către poporul rus.

 

Botezul unui popor reprezintă o lucrare sfântă prin care fiecare persoană care alcătuieşte acest popor, creată după chipul lui Dumnezeu, se leapădă de omul cel vechi, adică de păcat, și se uneşte cu Hristos prin primirea harului dumnezeiesc şi împlinirea poruncilor, pentru a dobândi asemănarea cu El.

 

În acest sens, Botezul primit spre iertarea păcatelor este începutul intrării omului în Împărăţia cerurilor, aşa cum ne spune Evanghelia după Ioan, citând cuvintele Mântuitorului adresate lui Nicodim: „De nu se va naște cineva din apă şi din Duh, nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Iar un popor care se unește cu Hristos prin Botez simte bucuria harului și lucrarea iubirii lui Dumnezeu în viaţa sa. 

 

De aceea, un popor cu adevărat creştin este un popor al iubirii jertfelnice și al bucuriei sfinte chiar și atunci când trece prin necazuri. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (...) nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 35; 39).

 

Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales între Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea lor creștină. În acest sens, observăm faptul că pe stema Rusiei se află vulturul bicefal încununat de Cruce înălţându‑se spre cer, iar Sfântul Gheorghe, biruitor asupra răului, reprezintă inima stemei. Aceasta arată şi că poporul ortodox rus, împreună cu toată Ortodoxia, are o vocaţie creștină pentru eternitate, că poartă în el taina Crucii şi a Învierii ca o taină a suferinţei pentru credinţă şi a biruinţei asupra răului prin rugăciune.

 

În mod deosebit, perioada îndelungată de multe suferinţe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, din cauza prigoanei împotriva credinţei creştine în vremea ateismului agresiv din secolul 20, a reprezentat o vreme a răstignirii, dar şi un timp al speranţei de libertate pentru ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Biserici. În acel timp de prigoană, Biserica a rămas statornică în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, reuşind, după anii 1990, să redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării şi al relativismului moral.

 

La acest binecuvântat prilej al împlinirii a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, adresăm Preafericirii Voastre și întregii Biserici Ortodoxe a Rusiei felicitări frăţeşti, urări de bine și de bogată sporire în lucrarea duhovnicească pe care o desfăşuraţi, spre binele poporului rus dreptcredincios, al Ortodoxiei universale şi spre slava Preasfintei Treimi.

 

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul nostru,

 

† DANIEL

Patriarhul României

 

***

 

Крещение народа есть его вхождение в тайны Креста и Воскресения

 

Послание Блаженнейшего Патриарха Румынского ДАНИИЛА по случаю тысячелетия преставления святого равноапостольногоВеликого князяВладимира, Крестителя Руси, 27-28 июля 2015 г:

 

Его Блаженству,

Блаженнейшему Кириллу,

Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Блаженство!

Возлюбленный о Христе собрат и сослужитель!

           

С радостью о Христе Господе мы получили братское приглашение нашей Церкви участвовать 27-28 июля 2015 г. в мероприятиях в городе Москва, посвященных тысячелетию преставления святого равноапостольного Великого князя Владимира, Крестителя Руси (958–1015).

           

Это торжественное празднование является еще одним поводом для благочестивого русского народа вспомнить все значимые события богатой и долгой истории Русской Православной Церкви, а также подчеркнуть особую важность принятия им Святого Крещения в 988 году.

           

Крещение народа является священным действом, посредством которого каждая личность этого народа, созданная по образу Божию, отвергает старого человека, то есть грех, и сочетается со Христом, посредством божественной благодати и исполнения заповедей уподобляясь Господу.

 

В этом смысле Крещение во оставление грехов является началом вхождения человека в Царствие Небесное, как нам говорит Евангелие от Иоанна, цитируя слова Спасителя Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин.3, 5). А целый народ, который сочетается со Христом, чувствует радость благодати и проявление особой любви Божией к нему.

           

Именно поэтому истинно христианским является народ, который имеет жертвенную любовь и святую радость даже тогда, когда он переживает трудности. Святой Апостол Павелговорит об этом: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? ...Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 35; 39).

 

У Христа с каждым христианским народом существует таинственная связь любви, особенно же с теми народами, которые очень много пострадали за сохранение своей христианской идентичности на протяжении их трудной истории. И мы видим, что гербом России является двуглавый орел с крестом, который восходит к небу, а в середине этого герба находится великомученик Георгий, побеждающий зло. Это показывает нам, что русский народ, как и все Православие, имеет христианское призвание к вечности и несет в себе тайны Креста и Воскресения как тайны страдания за веру и победы над злом через молитву.

 

Долгие годы многих страданий Русской Православной Церкви от гонений против христианской веры со стороны агрессивного атеизма в 20-м столетии были преимущественно временем распятия, но – вместе с тем – и временем надежды на освобождение Церкви в лице ее иерархии, клира и народа. Все эти годы Русская Церковь оставалась верной свидетельству Господа нашего Иисуса Христа и сумела после 1990-го года вновь стать духовным ориентиром для общества, которое было затронуто феноменом секуляризации и моральным релятивизмом.

 

В благословенный год тысячелетия преставления святого равноапостольного Великого князя Владимира, Крестителя Руси, от имени Священного Синода, клириков и верующих Румынской Православной Церкви братски поздравляем Ваше Блаженство и полноту Русской Православной Церкви с пожеланиями всех благ и преуспеяния в духовном делании на благо благочестивого русского народа и всемирного Православия, во славу Пресвятой Троицы.

 

С глубоким уважением и братским о Христе Господе нашем объятием,

 

† ДАНИИЛ

Патриарх Румынский

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod