documente > Documente principale > Duhovnicie monahală şi slujire episcopală

Duhovnicie monahală şi slujire episcopală

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul hirotoniei Părintelui Arhimandrit Ilarion Urs ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului duminică, 07 iunie 2015:

 

hirotonie ps ilarion w747 h800 q100Astăzi, prin voia Bunului Dumnezeu, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, dar mai ales împreună cu clerul şi credincioşii din Mitropolia Ardealului, sărbătorim hirotonia în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Ilarion Urs, ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

 

Demnitatea şi responsabilităţile misiunii şi lucrării episcopale în contextul contemporan, marcat de fenomenul secularizării crescânde, de intensificarea individualismului şi de pericolul unei globalizări pragmatice materialiste, nivelatoare de identităţi spirituale şi culturale, cer din partea ierarhilor - păstori de suflete - o atenţie sporită şi multă înţelepciune în folosirea metodelor şi mijloacelor de pastoraţie şi misiune, cu scopul de a mărturisi fidelitatea faţă de Iisus Hristos şi faţă de Evanghelia Sa, pentru apărarea identităţii şi demnităţii spirituale a credincioşilor încredinţaţi lor spre păstorire pe calea mântuirii.

 

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ilarion Urs, în cei aproape 32 de ani de viaţă monahală şi 31 ani de slujire preoţească, precum şi în ascultările de slujitor liturgic, duhovnic, egumen şi stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, a dovedit dăruire şi vocaţie pentru viaţa monahală şi slujirea preoţească, statornicie în desfăşurarea activităţilor misionare, de asistenţă religioasă şi socială, râvnă pentru promovarea de acţiuni cultural-educative şi artistice, experienţă administrativă şi strădanie deosebită pentru reîntregirea patrimoniului Mănăstirii Brâncoveanu, aptitudini edilitar-gospodăreşti şi organizatorice, precum şi preocupare pentru punerea în valoare prin restaurare, expunere şi popularizare a patrimoniului cultural al mănăstirii. Astfel, calităţile deosebite ale Părintelui Ilarion Urs ne încredinţează că Preasfinţia Sa va spori harul pe care l-a primit astăzi prin Sfânta Taină a Hirotoniei şi că va fi ascultător faţă de Sfântul Sinod al Bisericii noastre şi de Chiriarhul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

 

Marea demnitate şi responsabilitate de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezenţa şi lucrarea lui Hristos Marele-Preot sau Arhiereul veşnic în Biserica Sa, explică de ce episcopul a fost numit încă din primele veacuri ale Bisericii „om al lui Dumnezeu” (cf. 1 Timotei 6, 11), „slujitor al lui Hristos şi iconom al tainelor lui Dumnezeu” (cf. 1 Corinteni 4, 1), învrednicindu-se de îndoită cinste, întrucât se osteneşte „cu predica şi cu învăţătura” (1 Timotei 5, 17).

 

Asemenea lui Hristos, Păstorul cel Bun, slujitorii Lui trebuie să păstorească pe cei încredinţaţi lor cu multă dragoste părintească, după cum ne învaţă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, zicând: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi” (1 Petru 5, 1-4; vezi şi 1 Timotei 4, 12-13; Tit 2, 7).

 

Lucrarea slujirii pastorale este sfântă şi mare, iar sarcinile ei sunt multiple, însă, multele osteneli ale acestei slujiri ne îndeamnă să ne apropiem mai mult, prin rugăciune, trăire şi lucrare, de Hristos-Capul Bisericii, de Sfânta Treime-Izvorul iubirii şi al harului şi de toţi Sfinţii lui Dumnezeu, pentru a primi ajutorul lor, spre folosul celor mulţi, al Bisericii şi al poporului.

 

Cu prilejul hirotoniei Preasfinţiei Voastre ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Vă adresăm, Preasfinţite Părinte, felicitări şi binecuvântări părinteşti şi frăţeşti şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să vă dăruiască ajutor în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii noastre şi mântuirea celor binecredincioşi!

 

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod