documente > Documente principale > MISIUNE ORTODOXĂ ÎN SINODALITATE ASTĂZI

MISIUNE ORTODOXĂ ÎN SINODALITATE ASTĂZI

 

Participarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale surori Chambesy-Geneva, Elveţia, 22-29 ianuarie 2016:

 

La invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în perioada 22–27 ianuarie 2016, a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori.

 

La Sinaxă au fost prezenţi întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe autocefale, cu excepţia Preafericitului Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei şi al Întregului Orient şi a Preafericitului Mitropolit Sava al Varşoviei şi al Întregii Polonii, absenţi din motive de sănătate, şi a Preafericitului Arhiepiscop Ieronim al Atenei şi al Întregii Elade, absent din motive personale. Cei trei întâistătători au fost reprezentaţi de către delegaţiile oficiale ale Bisericilor lor.

 

26 PF Ziua cincea Sinaxa Chambesy 1

Delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale participante la Sinaxă

 

În acest context, la sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 14 ianuarie 2016, Patriarhul României a primit mandatul de a prezenta în cadrul Sinaxei de la Chambésy punctul de vedere al Bisericii noastre privitor la Regulamentul de funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe , tematica şi aspectele practice în procesul de pregătire a viitorului Sinod panortodox, precum şi alte teme de actualitate privind relaţiile dintreBisericile Ortodoxe autocefale.

 

La Sinaxă, din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de Patriarhul României au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, preacucernicii părinţi Michael Tiţa şi Ştefan Ababei, consilieri patriarhali, precum şi pr. prof. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific.

 

Scopul întrunirii Sinaxei a fost, pe de o parte, finalizarea ordinii de zi şi a textelor destinate Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox, iar, pe de altă parte, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe şi stabilirea altor aspecte practice privind pregătirea şi desfăşurarea Sinodului.

 

În timpul Sinaxei, ale cărei sesiuni au fost ţinute „în duhul apostolic al adevărului în iubire (Efeseni 4, 15), în acord şi înţelegere, întâistătătorii au afirmat decizia lor de a convoca Sfântul şi Marele Sinod” (cf. Comunicatul oficial al Sinaxei). Ca urmare, în cadrul Sinaxei desfăşurată la Chambésy s-a hotărât ca viitorul Sfânt şi Mare Sinod Ortodox să se desfăşoare la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 18–27 iunie 2016. În acest sens, în comunicatul final al Sinaxei, s-a precizat că „întâistătătorii cheamă, cu smerenie, harul şi binecuvântarea Preasfintei Treimi şi solicită rugăciunile stăruitoare ale pleromei Bisericii, ale clericilor şi laicilor, pentru perioada rămasă până la Sfântul şi Marele Sinod, precum şi pe durata lucrărilor acestuia”.

 

Vineri, 22 ianuarie 2016

 

Lucrările Sinaxei au început la orele 15:00, în Catedrala stavropighială din Chambésy a Patriarhiei Ecumenice, având hramul Sfântul Apostol Pavel, cu o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa BARTOLOMEU, Patriarhul Ecumenic.

 

22 PF prima zi Sinaxa Geneva 12

Rugăciune la începutul Sinaxei

 

În cuvântul de deschidere, Patriarhul BARTOLOMEU a menţionat, mai întâi, faptul că schimbarea locaţiei Sinaxei de la Constantinopol (Istanbul) la Chambésy a fost determinată de cauze independente de voinţa Bisericilor.

 

În continuare, Sanctitatea Sa BARTOLOMEU a prezentat obiectivele Sinaxei şi anume:

 

1. În privinţa tematicii, Patriarhul Ecumenic a amintit de cele zece teme propuse, în cadrul primei Conferinţe panortodoxe presinodale din anul 1976, a fi analizate în diferite etape ale procesului presinodal, dintre care opt au trecut deja prin acest proces pregătitor, dar din care două – Autocefalia şi modul ei de proclamare şi Dipticele – nu au obţinut o acceptare unanimă. În acest context, conform hotărârilor Sinaxei din anul 2014 de la Fanar, Comisia interortodoxă specială constituită cu acel prilej:

  • a revizuit textele Ortodoxia şi Mişcarea ecumenică; Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine; Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la instaurarea păcii…;
  • a supervizat textele Readaptarea prescripţiilor bisericeşti privind postul; Impedimente la căsătorie; Calendarul comun;
  • a discutat,în măsura în care a fost posibil, textele Autocefalia şi modul ei de proclamare; Dipticele.

 

Având în vedere dificultăţile pe care respectiva Comisie le-a întâmpinat în ducerea la bun sfârşit a sarcinii încredinţate de Sinaxa din anul 2014 – a spus Sanctitatea Sa – Sinaxa din anul 2016 de la Chambésy va trebui să se pronunţe asupra temelor ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a viitorului Sinod Panortodox.

 

2. În privinţa altor probleme:

  1. Proiectul de Regulament de funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe va fi încredinţat unui comitet format din delegaţi la Sinaxă spre finalizare şi propus apoi plenului Sinaxei spre aprobare;
  2. Invitarea observatorilor (ce categorii, care dintre eterodocşi, modul lor de participare la lucrări, numărul, etc.);
  3. Autoritatea canonică a deciziilor Sinodului ;
  4. Clarificarea termenului de unanimitate înţeles ca şi consens, pentru a fi evitat un veto şi a se ajungeîn impas;
  5. Aspecte referitoare la: durata lucrărilor Sinodului; aşezarea Preşedintelui, a întâistătătorilor şi a delegaţiilor în spaţiul alocat; crearea Secretariatului interortodox al Sinodului; costurile financiare ale Sinodului, inclusiv prin crearea unui fond comun care să fie folosit pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire şi desfăşurare a Sinodului.

 

În continuare, fiecare dintre întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori au luat cuvântul, în ordinea dipticelor, şi au transmis salutul Bisericilor pe care le reprezintă în cadrul Sinaxei. De remarcat prezenţa, pentru prima dată la Sinaxă, a Preafericitului RASTISLAV, Arhiepiscop de Preš ov şi Mitropolit al Ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei. Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României, a rostit în plenul Sinaxei următorul discurs, în care a subliniat necesitatea promovării unei viziuni pastorale dinamice asupra sinodalităţii şi a abordării, în cadrul viitoarelor întruniri panortodoxe, şi a altor teme legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii:

 22 PF prima zi Sinaxa Geneva 68

O viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii

 

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment binecuvântat care ne permite să exprimăm coresponsabilitatea noastră pentru viaţa întregii Ortodoxii şi de a lucra împreună pentru întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox.

 

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale Patriarhului Ecumenic BARTOLOMEU pentru că ne-a invitat la această Sinaxă (Adunare) a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chamb sy (Elveţia).

 

Apreciem, de asemenea, lucrarea pe care au realizat-o reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe la ultimele întâlniri ale Comisiei speciale pregătitoare şi în timpul Conferinţei presinodale (a V-a), chiar dacă mai există încă probleme de clarificat sau de rezolvat privind forma finală a textelor.

 

Raportul introductiv al Patriarhului Ecumenic ne arată că pregătirea finală a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu şi lucrăm împreună cu mare responsabilitate.

 

Lumea întreagă a fost deja informată privind întrunirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox în luna iunie din anul acesta, 2016.

 

Pe de altă parte, există unii teologi, monahi şi laici ortodocşi care consideră că un Sinod Panortodox nu este necesar în acest moment sau că acesta nu a fost suficient pregătit (deşi au trecut mai bine de 50 de ani de pregătire).

 

Pentru a sublinia necesitatea întrunirii viitorului Sfânt şi Mare Sinod, trebuie să amintim că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de reuniune sinodală periodică (la fiecare cinci, şapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox. Mai precis, viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii, cum ar fi: viaţa familiei, viaţa parohiilor şi a mănăstirilor, confruntate cu fenomenul secularizării, problema migraţiei masive, cauzată mai ales de conflictele militare sau de criza economică, solidaritatea cu creştinii persecutaţi azi în lume şi alte teme majore referitoare la misiunea pastorală și socială a Bisericii în lume.

 

Deci, trebuie să avem o viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii, care se manifestă în etape succesive sau periodice la fiecare cinci, şapte sau zece ani, pentru binele întregii Ortodoxii ”.

 

În continuare, în cadrul şedinţelor din după-amiaza primei zile a lucrărilor Sinaxei au fost abordate, în termeni generali, teme de interes aflate în preocupările Bisericilor Ortodoxe autocefale, atât în ceea ce priveşte strict procesul de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox (locul; tematica; unanimitatea şi consensul; manifestarea unităţii interortodoxe; importanţa întrunirii Sinodului şi în viitor, la intervale de timp mai scurte, pentru manifestarea sinodalităţii la nivel panortodox; categoriile de invitaţi observatori; constituirea Comitetului pentru Regulament şi a Comitetului pentru comunicat, ş.a.), cât şi alte aspecte ale relaţiilor interortodoxe şi intercreştine (diferendul dintre Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ierusalimului în problema pastoraţiei în Qatar; problemele bisericeşti din Ucraina, în special în ceea ce priveşte comunităţile ortodoxe schismatice; persecuţia creştinilor din diferite părţi ale lumii, în principal în Orientul Mijlociu, etc.).

 

Sâmbătă, 23 ianuarie 2016

 

Lucrările Sinaxei au continuat în sesiunea de dimineaţă, când a fost reluată analiza aspectelor organizatorice legate de Sfântul şi Marele Sinod, în special privitor la: nefinalizarea discuţiilor privind Autocefalia şi modul ei de proclamare şi Dipticele, ceea ce determină neincluderea lor în lista temelor de pe ordinea de zi a Sinodului din luna iunie 2016 şi necesitatea reluării discuţiilor pentru a fi definitivate şi prezentate într-un viitor Sinod; reluarea discuţiilor pe marginea temei Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, care să răspundă unor propuneri făcute, în principal, de către Patriarhia Moscovei şi Patriarhia Georgiei, pentru a fi incluse în textul respectiv; necesitatea rediscutării temelor Calendarul şi Impedimente la căsătorie (reformulată în cadrul Sinaxei de la Chambésy cu titlul Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta) având în vedere obiecţii venite din partea unor Biserici. În acest context, au fost amintite şi încercările de rezolvare a diferendului dintre Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ierusalimului în problema jurisdicţiei în Qatar prin întâlniri ale reprezentanţilor celor două Patriarhii, rămase, însă, până acum fără rezultat.

 

În cadrul sesiunii, întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe autocefale au convenit ca tema Calendarului să fie retrasă de pe ordinea de zi a Sinodului, urmând ca analiza acestei teme să fie reluată în perspectiva unui viitor Sinod al Bisericii Ortodoxe.

 

DSC 6370

A doua zi a lucrărilor Sinaxei

 

În cadrul sesiunii de lucru în plen, Patriarhul României a subliniat faptul că Sinaxa are autoritate deplină pentru a analiza, revizui, modifica şi actualiza, acolo unde este necesar, textele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox, având în vedere că aceste texte nu au caracter dogmatic sau canonic, ci constituie un mesaj pastoral, misionar şi social.

 

Seara, programul Sinaxei a cuprins slujba Vecerniei, oficiată în Catedrala Sfântul Apostol Pavel din cadrul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, la care au participat mai mulţi întâistătători şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori.

 

Duminică, 24 ianuarie 2016

 

În dimineaţa zilei de Duminică, 24 ianuarie 2016, cei 11 întâistătători şi şefi ai delegaţiilor, împreună cu ierarhi şi clerici ai Bisericilor Ortodoxe autocefale surori au concelebrat Sfânta Liturghie, în Catedrala Sfântul Apostol Pavel de la Chambésy. Această concelebrare reprezintă expresia cea mai înaltă a unităţii de credinţă, canonice şi de slujire a Bisericilor Ortodoxe autocefale. În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic BARTOLOMEU a rostit un cuvânt de învăţătură, în limbile greacă şi franceză, în care a menţionat eforturile depuse de-a lungul a peste 50 de ani pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox. Acest Sinod, a spus Sanctitatea Sa, „va avea menirea de-a da o mărturie a unităţii Bisericii Ortodoxe şi […] de-a proclama mesajul Ortodoxiei”. Sanctitatea Sa a subliniat că „Ortodoxia este o cultură a dialogului prin care Dumnezeu vorbeşte lumii, pentru că Dumnezeu era Cuvântul (cf. Ioan 1,1)” şi, în acest sens, Tradiţia bogată şi vie a Bisericii noastre „trebuie să găsească acele cuvinte care să se adreseze provocărilor contemporane”.

 

24 PF Daniel Liturghie Chambesy Geneva 20

„Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim”

 

După Sfânta Liturghie, Patriarhul României şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au făcut un popas de suflet la paraclisul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy unde este îmbisericită Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului. În cuvântul adresat credincioşilor prezenţi, Preafericirea Sa a vorbit despre dinamica deosebită a diasporei româneşti şi a reliefat activitatea pastorală a ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF, „un păstor bun care pune accentul foarte mult pe pastoraţia prin dialog direct cu credincioşii”. În privinţa Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox, Patriarhul României a menţionat că acesta se va întruni în luna iunie 2016, aproape de Sărbătoarea Rusaliilor, nu la Constantinopol cum era prevăzut iniţial, ci în Creta. „Noi am precizat – a spus Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL – că acest viitor sinod nu este ultimul, nu este un sinod eshatologic, care precede sfârşitul lumii, ci un început bun pentru alte sinoade odată la 5, 7 sau 10 ani, pentru că au apărut probleme noi. Temele incluse pe ordinea de zi sunt mai vechi, dar între timp apar teme noi ca de pildă: problema familiei într-o vreme a secularizării; provocări noi în viaţa parohiilor şi a mănăstirilor; problema migraţiei masive din cauza conflictelor militare şi a crizei economice; solidaritatea cu acei creştini care sunt persecutaţi la ora actuală în întreaga lume. La acestea se adaugă multe alte teme de interes ce ţin de evoluţia vieţii bisericeşti, într-un context care se schimbă foarte rapid”. La final, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a dăruit pentru parohie o cruce de binecuvântare şi mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române.

 

DSC 7200

În mijlocul credincioşilor parohiei ortodoxe române de la Chambésy

 

Lucrările în plenau fost reluate de la orele 17.00. Mai întâi, s-a decis componenţa unui comitet de redactare a hotărârilor Sinaxei şi a unui comitet de revizuire a documentului Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Participanţii la Sinaxă au fost înştiinţaţi de întrevederea desfăşurată cu o zi înainte între Patriarhul BARTOLOMEU al Constantinopolului şi Patriarhul KIRIL al Moscovei, prilej cu care a fost abordată, în principal, problema schismei bisericeşti din Ucraina şi necesitatea păstrării canonicităţii în această ţară. În continuarea discuţiilor pe această temă, mai mulţi vorbitori au prezentat plenului probleme canonice existente şi în alte părţi (de exemplu, în fostele republici iugoslave Muntenegru şi Macedonia) sau problemele cu uniatismul. În acest context, delegaţii Patriarhiei Antiohiei au reluat problema diferendului din Qatar, rugând stăruitor pe reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe să facă tot posibilul pentru a determina Patriarhia Ierusalimului să accepte rezolvarea cât mai rapidă a acestuia. În acest sens, Patriarhia Antiohiei a propus ca formă de compromis renunţarea la titlul „de Qatar” de către Arhiepiscopul MAKARIOS al Patriarhiei Ierusalimului în ţara respectivă şi acordarea unei alte titulaturi. Patriarhul Ecumenic a subliniat faptul că a resimţit profund lipsa din soborul arhieresc de la Dumnezeiasca Liturghie din dimineaţa aceleiaşi zile a reprezentantului Patriarhiei Antiohiei şi a exprimat speranţa că Patriarhia Ierusalimului va accepta propunerea de compromis a Patriarhiei Antiohiei.

 

O altă temă abordată doar în treacăt a fost cea legată de existenţa Adunărilor Episcopale în diaspora şi de statutul acestora, în perspectiva întrunirii Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox. Sanctitatea Sa Patriarhul BARTOLOMEU a considerat că Adunările Episcopale îşi vor continua activitatea ca „forme tranzitorii” în condiţiile actuale, până se va găsi o formulă nouă de organizare şi funcţionare a diasporei ortodoxe.

 

În continuare, au fost exprimate opinii pro şi contra asupra prevederi din documentul Impedimente la căsătorie. Astfel, unele Biserici Ortodoxe (în principal Patriarhia Georgiei) au insistat pe adoptarea unei poziţii intransigente, în spiritul acriviei bisericeşti, bazată strict pe prevederile canonice, privitor la încheierea căsătoriei între rudenii spirituale şi a unui ortodox cu un eterodox. Alte Biserici Ortodoxe (de exemplu Biserica Ortodoxă din Polonia) au pledat pentru aplicarea, în aceste cazuri, a iconomiei bisericeşti, date fiind condiţiile în care se găsesc unele dintre comunităţile ortodoxe în ţări cu populaţie preponderent de altă confesiune creştină sau chiar de altă religie. În acest sens, Arhiepiscopul DIMITRIOS care păstoreşte Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America a menţionat că, în SUA, 92% dintre familiile de ortodocşi s-au format prin căsătorii mixte şi, de aceea, pledează pentru o abordare pastorală, în spiritul iconomiei bisericeşti.

 

Luând cuvântul, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a subliniat „necesitatea de a restaura în analiza noastră gândirea Sfinţilor Părinţi” privitor la canoanele bisericeşti, pentru că „ei au redactat canoanele ca nişte păstori spirituali ai unor comunităţi concrete. Sfinţii Părinţi erau în acelaşi timp păstori şi liturghisitori în comunităţile istorice ale timpului lor, deci apărători ai credinţei ortodoxe, ai regulilor pastorale şi liturgice”. De aceea, este nevoie a se renunţa la scolasticism (care împarte teologia în părţi autonome, fără o relaţionare a acestora) prin reliefarea importanței interdisciplinarităţii. Ca urmare, dogmele, viaţa liturgică şi canoanele, deşi distincte, sunt în strânsă interdependenţă, exprimând împreună integralitatea credinţei ortodoxe. Patriarhul României a subliniat că „în timp ce dogmele nu se schimbă, canoanele, ca reguli pastorale şi nu simple reguli juridice, se pot adapta unui context istoric concret; scopul este, în ambele cazuri, acelaşi, respectiv de apărare a unităţii Bisericii şi a sacramentalităţii vieţii creştine”.[1] Există, deci, întotdeauna o tensiune între regulile permanente şi o anumită flexibilitate în aplicarea acestora. În acest sens, atunci când este vorba de aplicarea iconomiei în cazul unei cununii între un creştin ortodox şi un creştin catolic motivaţia este faptul că există o anumită viaţă sacramentală în cazul catolicului creştin (este botezat), în timp ce în cazul unui musulman, nu există o astfel de sacramentalitate şi, deci, nici cununie. De aceea, „este nevoie să realizăm că există o legătură directă între Taina Cununiei şi Taina Bisericii însăşi, Cununia fiind icoana legăturii de iubire între Hristos şi Biserică (cf. Efeseni 5,22-33)”.

 

În astfel de situaţii, trebuie ca aceste probleme să fie abordate pastoral, prin intensificarea catehezei pentru a face din credincioşii noştri ortodocşi mărturisitori ai credinţei creştine şi în afara bisericii. De aceea, a spus Patriarhul României, este imperios necesar ca „în documentul Impedimente la căsătorie să fie redactată o introducere care să reliefeze caracterul sacramental al cununiei, pentru a arăta că prin sfintele canoane este apărată sacramentalitatea cununiei”.

 

Sanctitatea Sa Bartolomeu a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL pentru această abordare deopotrivă teologică şi practică a temei Impedimente la căsătorie şi a încheiat lucrările acestei zile care a îmbinat conslujirea la Sfânta Liturghie cu analiza tematicii ce urmează să fie inclusă pe ordinea de zi a viitorului Sinod ortodox.

 

Luni, 25 ianuarie 2016

 

În sesiunea de dimineaţă au fost reluate discuţiile privind temele ce urmează a fi înscrise pe agenda Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.  În cadrul sesiunii, au fost dezbătute în special aspecte ce privesc tema căsătoriilor mixte şi a modului de aplicare a iconomiei în cazul căsătoriilor ortodocşilor cu persoane de alte confesiuni creştine sau cu necreştini.

 

În contextul în care au existat puncte de vedere ale reprezentanţilor unor Biserici Ortodoxe (în principal Patriarhia Georgiei) în sensul neincluderii temei Impedimente la căsătorie pe ordinea de zi a viitorului Sinod, Patriarhul României a luat cuvântul şi a subliniat necesitatea abordării pastorale a unor probleme de actualitate precum cea a căsătoriilor mixte şicea a Diasporei ortodoxe, într-o perioadă în care dinamica societăţii actuale cere din partea Bisericii Ortodoxe puncte de vedere clare. De aceea, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a pledat pentru păstrarea pe ordinea de zi a Sinodului a textelor ce privesc viaţa liturgică a credincioşilor ortodocşi, pentru a arăta că Sinodul este unul al păstorilor de suflete, preocupat de viaţa şi problemele celor încredinţaţi spre îndrumare şi binecuvântare. Desigur, este nevoie ca textul iniţial să fie îmbunătăţit de un comitet de canonişti, iar aceasta se poate face pornind de la „două principii: pe de o parte, păstrarea sfintelor canoane ale tradiţiei canonice imuabile a Bisericii Ortodoxe, iar, pe de altă parte, totuşi, ţinând seama de contextul pastoral actual diferit, în special în diaspora, se poate da posibilitatea Bisericilor Ortodoxe locale de a aplica iconomia, fără a o impune; principiile rămân, doar aplicarea trebuie să se facă ţinând seama de noul context. Astfel, este necesară păstrarea unui echilibru între cele două principii, pentru că, a subliniat Patriarhul României, pe de o parte, „printr-o aplicare rigidă riscăm pierderea credincioşilor noştri, iar, pe de altă parte, o aplicare prea laxă poate conduce la pierderea credinţei şi a fidelităţii faţă de Tradiţia Bisericii”. În acest sens, trebuie evitate sintagme precum „tradiţie canonică în vigoare” sau „iconomie extremă” şi, de asemenea, trebuie reafirmat faptul că „iconomia nu înlocuieşte acrivia, ci este un act de pogorământ pe care Bisericile locale au libertatea să îl aplice în limitele acesteia, fără a constitui o aprobare de ordin canonic”.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit apoi şi despre necesitatea redactării unei introduceri la tema Impedimente la căsătorieşi în acest sens a înaintat un text în care se vorbeşte de căsătorie ca fiind „întemeiată la crearea omului, ca bărbat şi femeie, şi care este o Taină a Bisericii ce arată iubirea lui Hristos pentru umanitate”. Această introducere este necesară, a spus Patriarhul României, din punct de vedere biblic şi liturgic-sacramental pentru a arăta că „în Biserica Ortodoxă, canoanele nu sunt reguli separate de credinţa şi de viaţa sacramentală a Bisericii”.

 

În concluzie, Preafericirea Sa a pledat pentru păstrarea temelor propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Sinodului, astfel încât să se dea speranţă şi mai mult optimism credincioşilor noştri, într-o lume tulburată de conflicte, descurajată şi debusolată. „Trebuie să mărturisim cu mult curaj adevărul credinţei noastre şi să apărăm sacramentalitatea vieţii familiei, în faţa secularismului şi a realităţii de astăzi care este din ce în ce mai complexă”, iar, într-un viitor Sinod, se va putea aborda în detaliu problematica dificultăţilor familiei creştine astăzi, într-un context secularizat.

 

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a mulţumit în mod deosebit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru această importantă contribuţie la clarificarea şi completarea textului privind Impedimente la căsătorie, abordarea Patriarhului României fiind apreciată şi de alţi întâistătători de Biserici Ortodoxe surori. Ca urmare, a fost constituit un comitet de revizuire a textului.

 

În continuare, a fost supus dezbaterii textul privind Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. În luările de cuvânt, mai mulţi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe au considerat textul ca fiind, în general, acceptabil, cu unele mici amendamente. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat ca pozitivă afirmarea sacralităţii persoanei umane, ca singura fiinţă vizibilă creată după chipul lui Dumnezeu, şi, în acest sens, după mai multe discuţii, a propus, iar plenul a fost de acord, cu includerea în text a sintagmei „valoarea persoanei umane creată după chipul lui Dumnezeu”. Discuţiile au fost centrate, în principal, pe faptul că, în limba rusă, nu există o distincţie între sacralitate care este dat divin şi sfinţenie ca valoare dobândită prin cooperarea dintre libertatea umană şi harul dumnezeiesc, între chip şi asemănare, între chip şi sfinţenie dobândită prin sinergia dintre om şi Dumnezeu (cf. Sf. Vasile cel Mare, Sf. Maxim Mărturisitorul şi Sf. Ioan Damaschin). În cele din urmă, plenul a acceptat textul Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, cu amendamentele propuse.

 

A urmat analiza textului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. În acest context, au fost reluate discuţiile privind diferendul dintre Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ierusalimului pe tema jurisdicţiei din Qatar, ceea ce creează o problemă majoră, în viziunea reprezentanţilor Patriarhiei Antiohiei, în pregătirea şi desfăşurarea viitorului Sinod ortodox. S-a convenit ca reprezentanţii celor două Patriarhii să se mai întâlnească o dată în Cipru, pentru a încerca rezolvarea acestei probleme, înainte de întrunirea Sinodului.

S-a trecut apoi la analiza, în termeni generali, a Regulamentului în chestiuni ce privesc: denumirea Sinodului; participarea laicilor şi a consultanţilor; problema unanimităţii în luarea deciziilor, şi a altor aspecte practice. Această analiză a continuat în sesiunea de lucru de după-amiază.

 

În contextul discuţiilor privind textele ce urmează a fi prezentate spre aprobare Sinodului, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a subliniat importanţa pregătirii unui text de proiect de Mesaj cu câteva zile mai înainte de întrunirea Sinodului de către un comitet de redactare, care să fie apoi supus dezbaterii şi aprobării plenului Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe într-o formă finală, articulată, corespunzătoare acestui moment atât de important din viaţa Bisericii Ortodoxe. Se vor respecta, în acest sens, principiile de redactare a unor astfel de texte, în principal punctele centrale ale Mesajului şi, ca urmare, pe de o parte, pregătirea pentru Sinod se va face în mod realist, iar, pe de altă parte, se va păstra o disciplină a dialogului sinodal. În acest sens, va fi important ca Mesajul să fie conceput ca un mesaj pastoral, nu în termen tehnici, ci într-o formă accesibilă mass-media şi credincioşilor mai puţin familiari cu terminologia teologică.

 

Au mai fost abordate şi alte aspecte referitoare la prevederile Regulamentului, în ceea ce priveşte: caracterul Sinodului (panortodox sau ecumenic); locul şi prerogativele preşedintelui Sinodului; caracterul şi semnificaţia textelor aprobate de Sinod; modalitatea de semnare a documentelor finale; obligativitatea respectării deciziilor Sinodului şi receptarea acestora; statutul observatorilor, etc.

 

În acest context, Patriarhul României a subliniat faptul că „toate Bisericile Ortodoxe autocefale sunt responsabile pentru implementarea tuturor deciziilor Sinodului, iar receptarea deciziilor unui sinod este cea care îi dă valoare”. În acelaşi timp, Preafericirea Sa a reafirmat faptul că „acest sinod este unul pastoral, nu unul care formulează dogme sau canoane noi”.

 

În privinţa textelor Sinodului, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a propus ca toţi ierarhii participanţi la Sinod să semneze textele finale, dovedind coresponsabilitate în deciziile luate, ceea ce va contribui la responsabilizarea clericilor şi laicilor din Bisericile Ortodoxe locale. În acest sens, Preafericirea Sa a făcut propunerea ca aceste decizii să aibă o autoritate eclesiastică panortodoxă pentru a fi puse în practică în viaţa bisericească.

 

Analiza ultimelor articole ale Regulamentului a fost amânată pentru următoarea sesiune de lucru a Sinaxei.

 

Marţi, 26 ianuarie 2016

 

În prima parte a sesiunii de dimineaţă a fost reluată dezbaterea pe marginea Regulamentului Sinodului, în ceea ce priveşte acreditarea şi informarea reprezentanţilor mass-media pe parcursul lucrărilor. În acest sens, pentru o mai bună informare atât a propriilor ierarhi, clerici şi credincioşi, cât şi a jurnaliştilor interesaţi de desfăşurarea şi concluziile Sinodului, Sinaxa a hotărât ca pe pagina de internet a Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe precum şi pe site-urile proprii ale Bisericilor Ortodoxe să se publice textele aprobate în procesul presinodal. Astfel, se speră că vor fi evitate neînţelegerile privind activitatea Sinodului şi conţinutul lucrărilor acestuia.

 

Au mai fost abordate şi alte aspecte referitoare la participarea ca stewarzi a tinerilor şi a consultanţilor la activitatea Sinodului, precum şi invitarea observatorilor. S-a convenit ca în privinţa consultanţilor (clerici, monahi sau laici) aceştia să nu depăşească numărul de şase membri dintre delegaţii lor, iar numărul maxim de asistenţi să fie de trei din fiecare Biserică Ortodoxă autocefală.

 

Un punct aparte în cadrul dezbaterilor a fost cel legat de realizarea consensului în deliberările Sinodului. Astfel, s-a convenit că, în cazul în care ar exista ierarhi din cadrul unei delegaţii care ar avea obiecţiuni la unul sau altul dintre documentele supuse analizei şi aprobării Sinodului, doar întâistătătorul respectivei BisericiOrtodoxe este abilitat să comunice plenului dacă delegaţia pe care o conduce este sau nu de acord cu textul în cauză. S-a specificat că, doar în cazul în care întreaga delegaţie respinge un text, se ajunge în situaţia lipsei consensului.

 

În ceea ce priveşte prezenţa reprezentanţilor mass-media la Sinod, Patriarhul României a propus ca fiecare Biserică Ortodoxă autocefală să recomande jurnalişti pentru acreditare şi să desemneze doi delegaţi care să sprijine Secretariatul Sinodului în domeniul mass-media. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat importanţa sprijinirii de către reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe surori a activităţii Comitetului local de organizare, printr-o bună cooperare,în pregătirea şi desfăşurarea propriu-zisă, din punct de vedere practic, a lucrărilor Sinodului.

 

În sesiunea de după-amiază au continuat dezbaterile pe tema ultimelor articole ale Regulamentului, care s-au încheiat cu unele rezerve exprimate de reprezentanţii Patriarhiei Antiohiei din perspectiva problemei create în cazul jurisdicţiei bisericeşti din Qatar, pe care aceştia o consideră ca fiind o piedică majoră în obţinerea consensului dorit în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

 

În continuare, au fost reluate discuţiile pe marginea textului Impedimente la căsătorie. În acest context, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a subliniat din nou actualitatea acestei probleme pentru Biserica Ortodoxă astăzi. De aceea, Patriarhul României a insistat pe necesitatea ca textul în forma sa iniţială, care priveşte doar impedimentele canonice la căsătorie, să fie completat cu un text teologic, eclesiologic, sub forma unei introduceri cu caracter catehetic, pastoral, fundamentat pe Sfânta Scriptură şi pe teologia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, precum şi pe experienţa istorică a Bisericii. De asemenea, Patriarhul României a subliniat diferenţierea ce trebuie să existe între ceea ce se spune într-un Mesaj al Sinodului şi conţinutul unei teme aflate pe ordinea de zi a Sinodului. Ca urmare, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a propus ca pe agenda unui alt Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe să fie inclusă tema Familiei tratată într-o manieră cât mai elaborată, nu doar din punct de vedere teologic ci, mai ales, pastoral, având în vedere nenumăratele dificultăţi cu care familia creştină este confruntată astăzi.

 

Patriarhul României a mai făcut şi alte propuneri concrete de îmbunătăţire a textului privind Impedimente la căsătorie, în special în ceea ce priveşte o mai mare claritate în prezentarea aplicării acriviei în raport cu practica iconomiei, precum şi referitor la influenţa nefastă a secularizării în viaţa multor membri ai Bisericii Ortodoxe, inclusiv în spaţiul monahal. De aceea, a spus Preafericirea Sa, este nevoie de clarificări chiar în textul în cauză pentru a evita neînţelegeri şi reacţii critice pe marginea documentului despre Impedimente la căsătorie.

 

Documentul despre Impedimente la căsătorie a fost încredinţat comitetului special, pentru a fi prezentat în următoarea sesiune, în formă revizuită, pe baza propunerilor şi a observaţiilor făcute în cadrul plenului Sinaxei.

 

Seara a avut loc un dineu oferit, la Institutul de la Bossey, lângă Geneva, în onoarea delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, de către Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor. Cu acest prilej, după cuvântul de bun venit al Secretarului General, care a exprimat bucuria şi privilegiul de a avea ca oaspeţi de seamă întâistătători şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe, membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor, Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României, a prezentat următorul cuvânt în numele participanţilor la Sinaxă:

 

DSC 7897

Oaspeţi ai Institutului de la Bossey

 

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic BARTOLOMEU ne-a rugat să vorbim în numele tuturor invitaţilor la cina din seara aceasta.

 

În primul rând mulţumim Rev. Dr. OLAV FYKSE TVEIT, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru invitaţia de-a participa la această cină oferită la Institutul de la Bossey.

 

Acest Institut, fondat în 1946, adică doi ani înainte de crearea Consiliului Mondial al Bisericilor (1948) a avut şi are şi astăzi o semnificație deosebită privind educaţia tinerilor pentru dialog intercreştin, pentru întâlnirile clericilor şi laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unității creştine. Printre multele conferinţe, seminarii, întâlniri şi evenimente organizate de Institutul de la Bossey, seminarul de teologie şi spiritualitate ortodoxă a avut o continuitate rodnică.

 

La acest seminar au participat îndeosebi creştini catolici şi protestanţi care au dorit să cunoască mai bine teologia şi spiritualitatea ortodoxă. Oratorii invitaţi să vorbească în timpul lucrărilor acestui seminar au fost teologi ortodocşi foarte cunoscuţi pentru opera lor teologică şi viaţa lor duhovnicească.

 

Timp de opt ani (între 1980-1988) am organizat personal un astfel de seminar în fiecare an, pentru a facilita participanţilor o cunoaştere mai profundă a teologiei şi spiritualităţii ortodoxe. Printre directorii Institutului de la Bossey care au activat înaintea noastră, menţionăm numele profesorului Nikos Nissiotis (din Grecia), iar în prezent pe Părintele Ioan Sauca (din România). În ultimul deceniu mai multe clădiri ale Institutului Ecumenic de la Bossey au fost modernizate pentru a permite o activitate bogată şi variată a Institutului.

 

Mulți tineri ortodocşi care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic BARTOLOMEU), preoţi, profesori şi misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe.

 

Pentru toate acestea exprimăm recunoştinţa noastră şi dorim ca lucrarea prezentă şi viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată şi dinamică pentru binele tuturor Bisericilor ”.

 

Miercuri, 27 ianuarie 2016

 

Lucrările Sinaxei au debutat în sesiunea de dimineaţă cu mulţumirile adresate Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL de către Sanctitatea Sa BARTOLOMEU, Patriarhul Ecumenic, pentru cuvântul pe care Preafericirea Sa l-a prezentat la Institutul de la Bossey, în numele celorlalţi participanţi la întrunirea de la Chambésy. A urmat apoi analiza articol cu articol a Regulamentului în forma revizuită de comitetul special. Patriarhul României a făcut unele propuneri de îmbunătăţire a textului, în special privitor la obligativitatea tuturor întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe de a participa la lucrările Sinodului de la începutul şi până la sfârşitul acestora, precum şi referitoare la introducerea, la începutul documentului, a unui text cu caracter teologic, referitor la Sfânta Treime şi care, în acelaşi timp, exprimă legătura cu sinodalitatea bisericească, propuneri care au fost acceptate de plenul Sinaxei.Cu unele mici adăugiri, textul final al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe a fost aprobat de către plenul Sinaxei (cu excepţia reprezentantului Patriarhiei Antiohiei).

 

A fost prezentat, apoi, textul Deciziilor Sinaxei şi, în acest sens, au fost făcute unele observaţii privind necesitatea unei mai mari clarităţi şi a unei adaptări la contextul actual, ceea ce a condus la definitivarea textului, semnat de toţi şefii de delegaţii, cu excepţia reprezentantului Patriarhiei Antiohiei.

 

De asemenea, au fost făcute unele propuneri pentru îmbunătăţirea textului Comunicatului Sinaxei care a fost în cele din urmă definitivat în forma dată publicităţii.

 

Plenul Sinaxei a analizat apoi textul revizuit al documentului Impedimente la căsătorie redenumit cu titlul Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta. Mai mulţi dintre participanţii la Sinaxă au făcut observaţii privind reformularea unor exprimări neadecvate din cuprinsul textului. În acest context, Patriarhul României a pledat pentru o afirmare mai accentuată a bazelor scripturistice şi sacramentale ale căsătoriei în unele din secţiunile documentului, comparativ cu o abordare strict canonică şi juridică. De asemenea, Preafericirea Sa a făcut şi alte propuneri de îmbunătăţire a textului pentru o mai mare claritate şi pentru o abordarea mai teologică a unor aspecte cuprinse în text, inclusiv în ceea ce priveşte raportul dintre aplicarea acriviei şi practica iconomiei în viaţa Bisericii Ortodoxe, într-un context actual foarte complex. După încheierea dezbaterilor, textul Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta în forma sa finală a fost semnat de conducătorii delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, cu excepţia reprezentanţilor Patriarhiei Antiohiei şi ai Patriarhiei Georgiei.

 

26 PF Ziua cincea Sinaxa Chambesy 5

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori participanţi la Sinaxa de la Chambésy

 

Lucrările Sinaxei s-au încheiat în seara zilei de miercuri, 27 ianuarie 2016, prin discursul Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic BARTOLOMEU, Preşedintele Sinaxei, în care a mulţumit întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe autocefale pentru contribuţia avută pe parcursul lucrărilor Sinaxei şi, de asemenea, celorlalţi membri în delegaţiile Bisericilor surori pentru aportul lor la buna desfăşurare şi la obţinerea rezultatelor încurajatoare ce urmează a fi prezentate spre analiză şi aprobare Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care se va desfăşura la Academia Ortodoxă din Chania, Creta, în zilele de 18-27 iunie 2016.

 

Joi, 28 ianuarie 2016

 

Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României, aflat la Geneva cu prilejul participării la Sinaxă, s-a întâlnit joi seară, 28 ianuarie 2016, cu preoţii Protopopiatului Elveţiei. În cadrul întrevederii, Preafericirea Sa a subliniat necesitatea unei misiuni mai intense în diaspora ortodoxă română pentru a transmite noii generaţii credinţa creştină şi tradiţiile româneşti, afirmând că „ne bucurăm pentru că numărul parohiilor a crescut şi aceasta înseamnă o realizare misionară, pastorală, deoarece a crescut şi numărul credincioşilor români care au venit în Elveţia. Cunoaştem că activitatea pe care o desfăşuraţi este una dinamică, bogată şi în acelaşi timp înţeleaptă, fiindcă nu se pot face toate lucrările imediat exact cum am dori, ci trebuie insistenţă, dar şi răbdare”. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a îndemnat clericii prezenţi să depună eforturi pentru construirea sau cumpărarea de lăcaşuri de cult proprii şi a reiterat importanţa grijii acordate copiilor născuţi în străinătate pentru ca aceştia „să nu înveţe doar limba ţării respective, ci şi limba maternă. Aceasta este o problemă pe termen lung, dar foarte importantă şi, în acest sens, trebuie şi o cooperare mai intensă a statului cu cei din diaspora, cu Biserica din diaspora, prin organizarea de şcoli duminicale, dacă nu se pot organiza cursuri la şcolile publice”. Preafericirea Sa a mai menţionat că „experienţa aceasta a diasporei într-o formă atât de masivă este pentru noi o experienţă relativ nouă. Au fost tot timpul români care au plecat în străinătate, dar nu într-un număr atât de mare; cele trei-patru milioane de români reprezintă foarte mult din punct de vedere numeric. Iar absenţa lor se observă în ţară, mai ales în localităţile rurale unde populaţia a îmbătrânit”. Patriarhul României a subliniat şi importanţa păstrării unei legături vii a membrilor parohiilor ortodoxe româneşti din străinătate cu cei din ţară, fie prin participarea unor clerici din diaspora europeană la întruniri ale preoţilor din ţară, fie a copiilor din diasporă la tabere pentru copii în România, un rol principal în prezentarea acestor activităţi avându-l Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

 

28 PF intalnire preoti Elvetia 7

Patriarhul României în mijlocul clericilor din Protopopiatul Elveţiei

 

La încheierea întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a oferit clericilor prezenţi câte un calendar agendă şi unul de birou, precum şi medalia omagial-comemorativă 2015 cu chipul Sfântului Ioan Gură de Aur şi a binecuvântat grupul de credincioşi ortodocşi români prezenţi la întâlnire.

 

Vineri, 29 ianuarie 2016

 

Vineri, 29 ianuarie 2016, după-amiază, Patriarhul României împreună cu delegaţia însoţitoare s-a reîntors la Bucureşti, din vizita făcută la Chambésy-Geneva, unde a participat la Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori.

 

De remarcat că, la sosirea pe aeroportul din Geneva, în ziua de vineri, 22 ianuarie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL şi ceilalţi membri ai delegaţiei Bisericii noastre au fost întâmpinaţi de Excelenţa Sa domnul ambasador Adrian Cosmin Vieriță, Reprezentantul permanent al României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi la organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia. Excelenţa Sa a însoţit delegaţia Patriarhiei Române şi la plecarea spre ţară, în data de vineri, 29 ianuarie 2016.

 

La întoarcerea la Bucureşti, în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale a fost oficiată o slujbă de mulţumire de către Preasfinţitul Părinte VARLAAM PLOIEŞTEANUL, Episcop vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei de mulţumire, Patriarhul României a rostit un cuvânt în care, între altele, a subliniat necesitatea de manifestare a sinodalităţii nu doar la nivelul Bisericilor Ortodoxe locale, ci şi la nivelul Bisericii Ortodoxe universale. În acest sens, Preafericirea Sa a menţionat dorinţa ca Sinodul Panortodox din vara acestui an să fie doar primul dintr-un şir de Sinoade ale Bisericii Ortodoxe care să se întrunească periodic.Pregătirile de până acum, care au durat destul de mult, au avut o importanţă deosebită prin faptul că au fost manifestări ale exerciţiului sinodalităţii, pentru că învăţăm cum să gândim nu doar pentru Biserica proprie, naţională sau autocefală, ci pentru întreaga Ortodoxie. Această lucrare de împrospătare a sinodalităţii, a împreună-lucrării Bisericilor autocefale pe plan universal sau panortodox, este o necesitate, mai ales astăzi. Dorim ca acest Sinod Panortodox să se întrunească la 5, 7 sau 10 ani cu scopul de a dezbate teme de actualitate, legate de probleme pastorale şi sociale care au apărut ca de pildă: problema secularizării, problema familiei, problema migraţiei, problema crizei economice care necesită manifestarea solidarității, consultare, cooperare, într-ajutorare mai intensă”, a subliniat întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

 DSC 1851

Rugăciune de mulţumire la întoarcerea în ţară a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române

 

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a mai precizat faptul că numărul românilor din diaspora este în creştere şi, de aceea, este mare nevoie de lăcaşuri proprii de cult pentru aceste comunităţiEste nevoie de a fi cumpărate clădiri care să fie proprietatea parohiilor sau de a construi altele noi. La ora actuală majoritatea comunităţilor noastre se roagă în biserici împrumutate, dar cel mai potrivit este să avem propria biserică. Bucuriile însă sunt foarte mari pentru că o mulţime de români vin la biserică mai mult în diasporă, în străinătate, decât mergeau la biserică atunci când se aflau în ţară, în România. Este mare nevoie de cateheză, de a pregăti pe părinţi, pe naşi cu mult timp înainte de evenimentul botezului şi pe viitorii miri şi naşi, adică pe cei care se pregătesc pentru Sfânta Taină a Cununiei, a mai precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

În concluzie, s-a precizat că temele aprobate oficial pentru a fi examinate şi adoptate de Sfântul şi Marele Sinod sunt: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; Diaspora Ortodoxă; Autonomia şi modul proclamării acesteia; Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta; Importanţa postului şi a respectării acestuia astăzi; Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, toate documentele aprobate urmând a fi făcute publice. De asemenea, s-a menţionat că la Sinaxă s-a hotărât înfiinţarea unui Secretariat Panortodox, s-a definitivat textul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe şi s-a decis asupra participării observatorilor eterodocşi, la începerea şi încheierea lucrărilor, precum şi referitor la aspecte privind costurile Sinodului. Totodată, Sinaxa şi-a exprimat susţinerea faţă de creştinii prigoniţi din Orientul Mijlociu şi preocuparea constantă faţă de situaţia celor doi Mitropoliţi răpiţi în luna aprilie 2013, Paul Yazigi, din partea Patriarhiei Antiohiei, şi Gregorios Yohanna Ibrahim, din partea Arhiepiscopiei Siro-iacobite, despre care nu mai există nici o informaţie.

 

În special, trebuie subliniată contribuţia deosebită a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pe parcursul lucrărilor Sinaxei de la Chambésy, în ceea ce priveşte revizuirea, completarea şi definitivarea textelor aflate pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, prin intervenţii principiale şi punctuale, fundamentate teologic şi motivate de necesitatea unei aplicări practice a învăţăturii de credinţă şi a Tradiţiei ortodoxe, în contextul contemporan, contribuţii foarte apreciate de participanţii la lucrările Sinaxei. În acelaşi timp, prezenţa Patriarhului României la Geneva şi Chambésy a avut şi o dimensiune pastorală, prin întâlnirea cu clericii şi credincioşii ortodocşi români din Elveţia, atât în ziua de Duminică, 24 ianuarie 2016, la paraclisul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy unde este îmbisericită Parohia Ortodoxă Română Învierea Domnului, cât şi prin întâlnirea de la Geneva din ziua de joi, 28 ianuarie 2016, cu clerici şi credincioşi din Elveţia.

 

(Articol realizat de Pr. dr. Michael Tiţa, Consilier patriarhal coordonator)

 

 


[1] Un exemplu elocvent al posibilităţii schimbării canoanelor este cel al canonului 12 al Sinodului Trulan privitor la impunerea celibatului episcopilor, care contravine prevederilor canonului 5 apostolic, dar care are ca motivaţie tocmai raţiuni de ordin pastoral.


 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod