patriarhul > Mesaje > Parintele Alexandru Motoc - slujitor harnic si milostiv al Bisericii noastre (n. 10 mai 1963 - † 25 martie 2016)

Parintele Alexandru Motoc - slujitor harnic si milostiv al Bisericii noastre (n. 10 mai 1963 - † 25 martie 2016)

Mesajul Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a p?rintelui Alexandru Mo?oc, Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod, duminic?, 27 martie 2016:

Am aflat cu profund? durere de trecerea la cele ve?nice a vrednicului de pomenire p?rinte Alexandru Mo?oc, preot paroh la bisericaSfânta Treime – Teidin Capital? ?i Inspector general bisericesc în cadrul Corpului de Inspec?ie ?i Control al Cancelariei Sfântului Sinod.


În zorii zilei de 25 martie 2016, înainte de împlinirea vârstei de 53 de ani, dup? o grea suferin??, purtat? cu demnitate ?i smerenie, p?rintele Alexandru Mo?oc s-a mutat din aceast? via?? vremelnic? la via?a cereasc? netrec?toare.
S-a n?scut la 10 mai 1963, în comuna Vi?ina, jude?ul Dâmbovi?a, ca fiu al bunilor cre?tini Anton ?i Victoria. În anul 1987, s-a c?s?torit cu tân?ra Tatiana, iar Dumnezeu le-a binecuvântat familia cu doi fii, Cezar ?i Anton, ambii absolven?i ai Facult??ii de Teologie Ortodox?Justinian Patriarhula Universit??ii din Bucure?ti, cultivând astfel mai departe frumoasa credin?? cre?tin? primit? în casa p?rinteasc?.


A frecventat ?i absolvit Liceul de matematic?-fizic? din G?e?ti, jud. Dâmbovi?a, dup? care a urmat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, ob?inând titlul de licen?iat în teologie ortodox? în anul 1989, cu lucrareaCronicile române?ti, izvor al dreptului bisericesc, elaborat? sub îndrumarea ?tiin?ific? a arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca. În anul 2005, a absolvit cursurile de masterat ale Facult??ii de Teologie Ortodox? din cadrul Universit??iiOvidius din Constan?a, sus?inând dizerta?ia la disciplinaDrept canonic ?i institu?ii europene.


În anul 2008, a ob?inut titlul de Doctor în Teologie al Facult??ii de Teologie Ortodox?Andrei ?aguna a Universit??ii din Sibiu, cu teza intitulat?:Cuviosul Dionisie Exiguul (Smeritul), sub conducerea ?tiin?ific? a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu. Teza de doctorat a fost publicat? în anul 2010, la Editura Institutului Biblic ?i de Misiune Ortodox?, cu binecuvântarea noastr?, sub titlul:Sfântul Dionisie Exiguul – p?rintele erei cre?tine.


În anul 1989, a fost hirotonit diacon ?i preot pe seama ParohieiVi?ina II, jude?ul Dâmbovi?a. Ulterior, a fost numit preot paroh la bisericaSfântul Gheorghe din Târgovi?te. În paralel cu activitatea de preot la parohie, vreme de cinci ani (1994-1999), a activat caprofesor ?i directoral Seminarului Teologic LicealSfântul Ioan Gur? de Aur din Târgovi?te.


Din anul 1999 a fost numit preot paroh la bisericaSfânta Treime – Tei, Protopopiatul Sector II Capital?, unde a desf??urat o frumoas? ?i ampl? activitate edilitar?, misionar?, educa?ional? ?i social? în cadrul comunit??ii parohiale, pe care a p?storit-o cu mult? dragoste ?i spirit misionar.


În cei 17 ani de slujire bisericeasc? la bisericaSfânta Treime – Tei, a coordonat numeroase lucr?ri administrative: refacerea acoperi?ului ?i a tencuielilor exterioare ale bisericii, înlocuirea stranelor, refacerea pardoselii, în?l?area altarului,împrejmuirea cur?ii bisericii etc. A construit o cas? parohial?, o clopotni??, un a?ez?mânt pentru preg?tirea elevilor dup? orele de curs ?i a înfiin?at o bibliotec? parohial?.


În anul 2009, bisericaSfânta Treime – Teia primit un al doilea hram –Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, sfânt pe care l-a iubit în mod deosebit p?rintele Alexandru Mo?oc, prezentând via?a ?i activitatea sa teologic? în numeroase lucr?ri ?tiin?ifice ?i duhovnice?ti.


În anul 1998, a fost numit în postul de Inspector general bisericesc în cadrul Corpului de Inspec?ie ?i Control al Cancelariei Sfântului Sinod.


Pe lâng? activitatea profesional? bogat? pe care a desf??urat-o la Cancelaria Sfântului Sinod, P?rintele Alexandru Mo?oc a pus în slujba Bisericii talentul s?u deosebit, acela deartist caligraf ?i pictor miniaturist, înscriind pe pergamentTomosuri ?i Gramate Sinodaleprilejuite de proclamarea canoniz?rii unor sfin?i, de înfiin?area sau în?l?area în rang a unor eparhii,Gramate ?i Acte Patriarhale oriMitropolitaneprilejuite de alegerea ?i întronizarea unor ierarhi sauActe de sfin?ire a unor biserici ori institu?ii biserice?ti, realizate într-o manier? artistic? deosebit?.


Aflat în permanent? leg?tur? cu centrele mitropolitane, P?rintele Alexandru preg?teaCatalogul sfintelor moa?te din Biserica Ortodox? Român?, pentru cunoa?terea ?i dezvoltarea cultului acestora.


Responsabil cu rela?ia dintre Vicariatul Ortodox Ucrainean ?i Patriarhia Român?, a fost delegat adeseori în Maramure? sau în Banat, pentru a fi al?turi de comunitatea ortodox? ucrainean? din România la evenimente deosebite.
A participat la întocmirea nouluiStatut pentru organizarea ?i func?ionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum ?i a unor noi regulamente biserice?ti.


Între ultimele lucr?ri pe care le-a realizat se num?r? coordonarea volumului intitulat:Acte ?i Tomosuri privind canonizarea Sfin?ilor Români, ap?rut în anul 2015, cu binecuvântarea noastr?, la EdituraBasilicaa Patriarhiei Române, sub egida Cancelariei Sfântului Sinod.


P?rintele Alexandru Mo?oc r?mâne în memoria noastr? ?i în amintirea credincio?ilor pe care i-a p?storit ca fiindun misionar cu voca?ie, un preot harnic ?i darnic, fidel fa?? de credin?a vie, de tradi?ia liturgic? ?i canonic? a Bisericii Ortodoxe, fiind, în acela?i timp, un patriot, iubitor de credin?? ?i neam.


Cancelaria Sfântului Sinod a avut în persoana sa un bun cunosc?tor al istoriei biserice?ti, al Sfintelor Canoane ?i al vie?ii sociale, care a câ?tigat respectul ?i pre?uirea multora. A fost un ostenitor statornic al Bisericii noastre, dând dovad? de seriozitate, disciplin? ?i mult? abnega?ie în activitatea desf??urat?. A avut con?tiin?a responsabilit??ii pentru func?ia de?inut? în administra?ia bisericeasc? central?, pe care a onorat-o cu mult devotament.


Chemat de Hristos Domnul ?i de Maica Domnului la ve?nicele l?ca?uri în ziua PrazniculuiBunei Vestiri, la acest ceas de vremelnic? desp?r?ire, întru a?teptarea Învierii de ob?te, adres?m cu p?rinteasc? dragoste, cuvânt de binecuvântare ?i înt?rire sufleteasc?, atât so?iei sale, doamna Tatiana Mo?oc, fiilor s?i Cezar ?i Anton, colegilor s?i din Cancelaria Sfântului Sinod ?i Administra?ia Patriarhal?, clericilor împreun? slujitori, enoria?ilor de la ParohiaSfânta Treime – Tei, cât ?i tuturor celor care l-au iubit ?i l-au pre?uit.


În aceast? zi îndoliat?, ne rug?m Preamilostivului Dumnezeu s? a?eze sufletul slujitorului S?u preotul Alexandru în corturile drep?ilor ?i în ceata sfin?ilor slujitori, d?ruindu-i odihn? în lumina, pacea ?i iubirea Preasfintei Treimi.
Ve?nica lui pomenire din neam în neam!


Cu p?rinte?ti binecuvânt?ri ?i condolean?e pentru familie ?i pentru mul?imea credincio?ilor pe care i-a p?storit pe calea mântuirii,


† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Motoc

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod