documente > Documente principale > Sinteza activităţilor din Anul euharistic şi al Sfinţilor Brâncoveni

Sinteza activităţilor din Anul euharistic şi al Sfinţilor Brâncoveni

 

 DSC4821Preafericite Părinte Patriarh,
Preasfinţit Sinod,
Distinşi participanţi,

 

În şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericitului Pă­rinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2014 să fie proclamat, în Patriarhia Română, ca „An omagial euharistic (al Sfintei Spo­ve­danii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi ca „An comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“.

 

În aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod a aprobat şi programul-cadru naţional bisericesc, redactat în 10 puncte, pentru rea­li­zarea acestui proiect religios-du­hov­nicesc, cultural-editoria­listic şi mediatic, la nivelul uni­tă­ţilor bi­sericeşti ale Patriarhiei Ro­mâ­ne, din ţară şi de peste hotare.

 

Obiectivele acestei hotărâri au fost: redescoperirea Tainei Spo­vedaniei, ca mijloc de reconciliere, vindecare, înnoire spirituală şi sfinţire a vieţii credincioşilorevidenţierea impor­tan­ţei şi obligativităţii Tainei Spo­ve­daniei, ca pregătire pentru pri­mirea Sfintei Euharistiipre­gătirea şi primirea la timp a Sfintei Împărtăşanii ca mijloc de sfinţire şi înnoire a vieţii; intensificarea participării la Sfânta Liturghie, ca pregustare a prân­zului în Împărăţia lui Dum­nezeu şi manifestare concretă a unităţii Bisericiiimportanţa Sfintei Împărtăşanii, ca izvor de iubire jertfelnică şi iertătoare a lui Hristos, valorificarea roadelor primirii Sfintei Împărtăşanii în viaţa preotului, a creştinilor şi a comunităţiicinstirea după cuviinţă, la împlinirea a 300 de ani de la moartea lor martirică, a Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum şi a sfetnicului Ianache.

 

În cadrul acestui proiect, centrele eparhiale şi instituţiile media centrale şi eparhiale au avut responsabilitatea de a publica şi de a mediatiza acest program-cadru, precum şi de a comunica, la Cancelaria Sfântului Sinod, modul în care acesta s-a realizat.

 

Din analiza datelor comunicate atât de către eparhii, cât şi de către Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Româ­ne, se conturează o frumoasă i­ma­­gine de ansamblu a activi­tă­ţilor desfăşurate în Patriarhia Română, dedicate „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spo­ve­danii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anului comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“.

 

Astfel, la nivelul fiecărei epar­hii şi al instituţiilor din subor­dine, inclusiv al celor de în­văţământ teologic, „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spo­ve­danii şi al Sfintei Împăr­tă­şanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ a fost marcat, în general, prin diverse şi numeroase manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, edu­cative şi pastoral-misionare, une­le dintre acestea fiind, încă, în curs de desfăşurare.

 

Din bogatul program de acţiuni şi evenimente derulate în anul 2014, cele mai importante manifestări au fost sintetizate şi reflectate în prezentul referat, realizat de Cancelaria Sfântului Sinod cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă prezentare a modului în care programul-cadru naţional bisericesc intitulat „2014 - Anul omagial euharistic (al Sfintei Spo­vedanii şi al Sfintei Împăr­tăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ a fost implementat în Patriarhia Română.

 

  • Sub aspect religios-duhov­ni­cesc şi pastoral-misionar, programul-cadru men­ţionat a fost reflectat prin numeroase acţiuni şi programe, dintre care amin­tim:

 

- Preafericitul Părinte Pa­triarh Daniel a adresat mesaje participanţilor la diferite evenimente cultural-educaţionale (sim­pozioane, congrese, confe­rinţe, cercuri pastorale etc.) de­di­cate Sfintei Taine a Spo­ve­danieiSfintei Taine a Îm­păr­tăşaniei sau Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- Procesiunea cu moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (21 mai 2014), la care au participat reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de peste 10.000 de creştini români, care au dorit să-i aducă cinstire sfântului.

 

- Cu binecuvântarea Prea­fe­ri­citului Părinte Patriarh Daniel, racla cu moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brân­coveanu a fost adusă, pentru închinare, în numeroase eparhii din ţară (Arhiepiscopia Târgoviştei (9 iunie), Arhiepis­co­pia Sibiului (4-6 septembrie), Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei (20-22 septembrie); Ar­hiepiscopia Râmnicului (11-12 octombrie), Arhiepiscopia Iaşilor  (12-16 octombrie).

 

- Agenţia de Pelerinaj „Ba­silica Travel“ a Patriarhiei Ro­mâne a organizat în anul 2014, pentru clerici şi credincioşi, mai multe pelerinaje tematice, la bisericile şi mănăstirile ctitorite de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. 

 

- În cadrul conferinţelor pastoral-misionare semestriale, al întâlnirilor cu acelaşi caracter cu preoţii capelani şi cu cei misionari, cu profesorii de religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ teologic, desfă­şu­rate în eparhiile Bisericii Or­to­doxe Române, s-au prezentat re­ferate despre importanţa şi rolul Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei, precum şi despre viaţa şi activitatea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- La îndemnul centrelor e­par­hiale, parohiile au iniţiat şi au promovat programe de ru­gă­ciune şi de cateheză, în cadrul cărora s-au susţinut predici, cateheze, cuvântări, meditaţii biblice, discuţii libere despre importanţa Tainelor Spovedaniei şi a Împărtăşaniei, precum şi despre modelul de credinţă al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

 

- Cu binecuvântarea chiriar­hilor, au fost organizate tabere de vară sau de creaţie religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activităţi duhovniceşti şi cultural-religioase dedicate Tainei Spo­vedanieiTainei Împărtăşaniei şi Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- În majoritatea centrelor eparhiale şi parohiale au fost promovate şi susţinute activităţi de pictare şi tipărire de icoane, au fost împărţite broşuri şi materiale de cunoaştere şi aprofundare a importanţei Spovedaniei şi a Împărtăşaniei, precum şi pentru cinstirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- În centrele eparhiale şi parohiale au fost organizate concursu­ri de pictură şi artă sacră, precum şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri, carte veche, documente şi hrisoave în legătură cu Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- Centrele eparhiale au des­fă­şurat numeroase programe social-filantropice în instituţiile sociale de ocrotire a copiilor şi vârstnicilor, în spitale şi pe­niten­ciare, prin participarea preoţilor şi credincioşilor, programe în ca­drul cărora s-au oferit ajutoare materiale sau financiare.

 

- În unele eparhii s-au sfinţit capele şi biserici cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, precum şi numeroase locaşuri de cult - ctitorii ale Sfântului Voie­vod Martir Constantin Brân­co­veanu.

 

  • Sub aspect cultural-editorialistic şi educativ-religios, programul-cadru s-a materiali­zat în următoarele evenimente şi activităţi:

 

- În cadrul Atelierelor Insti­tutului Biblic, sub conducerea şi cu binecuvântarea Preaferici­tu­lui Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate pentru Anul come­mo­rativ al Sfinţilor Martiri Brân­coveni: Ordinul Sf. Martiri Brân­­coveni pentru episcopiOr­di­nul Sf. Martiri Brâncoveni pentru clericiOrdinul Sf. Mar­tiri Brâncoveni pentru mireni  şi Or­dinul Crucea Maria Brân­co­veanu.

 

De asemenea, s-a realizat o raclă din argint masiv, aurită parţial, în care au fost aşezate cinstitele moaşte ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

 

- Din iniţiativa Preaferi­citului Părinte Patriarh Daniel, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe volume dedicate anului omagial şi co­me­morativ 2014, dintre care a­mintim:

 

► „Îndemnuri şi rugăciuni pentru Spovedanie şi Împăr­tă­şanie“, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă;

 

► „Spovedania şi Euha­ristia, iz­voare ale vieţii creş­tine. Sfânta Eu­haristie - ar­vuna vieţii veş­ni­ce“, vol. I şi II, Editura BASILICA;

 

► „Viaţa şi Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni“, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă;

 

► „Constantin Brânco­vea­nu şi contribuţia lui la sporirea pa­tri­moniului cultural-edu­ca­ţional, spiritual şi social-filan­tropic al Ţării Româneşti în contextul european al veacului al XVIII-lea“, Editura BASILICA;

 

► „Istoria Aşezămintelor Brân­coveneşti în imagini şi cuvinte“, Editura BASILICA;

 

► „Viaţa şi Faptele Domnului Ţării Româneşti Constantin Vodă Brâncoveanu“, Editura BASILICA (autor: Şt. Ionescu şi Panait I. Panait);

 

► „Biblia adică dumne­zeias­ca Scriptură - 1688“, retipărire într-o nouă ediţie în facsimil şi transcriere, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă.

 

- La editurile centrelor mitropolitane şi eparhiale au fost pu­bli­­cate numeroase volume dedicate Tainelor Spovedaniei şi Îm­păr­tăşaniei, precum şi Sfinţilor Martiri Brâncoveni, dintre care menţionăm:

 

► „Ctitorii brâncoveneşti. Ele­mente de artă eclezială medievală (sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea), Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

 

► IPS Laurenţiu, Arhiepis­co­pul Sibiului şi Mitropolitul Ar­dealului, şi pr. prof. dr. Vasile Oltean, „Constantin Brânco­vea­nu şi braşovenii“, precum şi lu­cra­­rea „Vestigii de artă brânco­venească - Şcoala de zugravi de la Răşinari“, la Editura An­dreiana a Arhiepiscopiei Si­biului.

 

► Ignatie Briancianinov, „Fă­râ­miturile Ospăţului“, în tradu­cerea IPS Andrei, Arhie­piscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Mara­mu­reşului şi Sălajului, la Editura Renaşterea.

 

► „Constantin Brâncoveanu - Do­cumente din colecţiile Bi­bliotecii Academiei Române“, la Editura Mitropoliei Olteniei. 

 

► Albumul „Ctitoriile brân­co­­­veneşti din Arhiepiscopia Râm­­­ni­cului“ şi volumul „Spiri­tua­li­ta­tea mărturisitoare a culturii româneşti în perioada Sfân­tului Martir Constantin Brân­co­veanu“, Editura „Sfântul Antim Ivi­reanul“ a Arhie­pis­copiei Râm­nicului.

 

► Radu Ştefan Vergatti, „Brân­coveneştii. Sfinţii Martiri Brâncoveni. Culegere de studii“, Editura Arhiepiscopiei Arge­şului şi Muscelului.

 

► „Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!“ şi „De la tineri adunate şi iarăşi la tineri date“, la Editura Arhiepiscopiei Dună­rii de Jos.

 

► „Sfântul Constantin Brân­coveanu - Ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor“, 3 vol., apărută la Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

 

- Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ teologic sau cu alte instituţii publice, au organizat congrese, simpozioane şi colocvii dedicate Sfintelor Taine a Spovedaniei  şi a Împăr­tă­şa­niei  şi Sfinţilor Martiri Brân­co­veni, la care au participat, cu lucrări ştiinţifice, invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate:

 

► Administraţia Patriarhală (Sectorul teologic-educaţional) şi Facultatea de Teologie Orto­do­xă: Congresul naţional cu tema „Constantin Brâncoveanu şi con­tri­buţia lui la sporirea patrimo­ni­ului cultural, educaţional, spi­ri­tual şi social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul eu­­ropean al veacului al XVIII-lea“ (20-24 mai 2014) şi Con­gresul internaţional de teologie cu tema „Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împăr­tă­şaniei în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană“ (5-8 octombrie 2014).

 

► Arhiepiscopia Iaşilor: Sim­po­zionul internaţional „Comu­niune euharistică şi trăire filocalică (15-17 mai) şi Colocviul na­ţional „Voievozi martiri: Constantin Brâncoveanu şi Mi­ron Barnovschi“ (24 octombrie).

 

► Arhiepiscopia Sibiului  şi Facultatea de Teologie „Sf. Ier. Andrei Şaguna“  din Sibiu au organizat simpozionul cu tema: „Epoca lui Constantin Brân­co­veanu în context sud-est european: Biserică, Societate, Geo­po­litică“ (12-14 iunie) şi Sim­po­zionul intitulat „Euharistia - Taina Vieţii Veşnice“ (25 iunie).

 

► În Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului  urmează să se desfăşoare Simpozionul in­ter­naţional cu tema „Euha­ris­tie, Spovedanie, Martiriu“ (3-6 noiembrie).

 

► Arhiepiscopia Craiovei: Sim­pozioanele internaţionale: „Moştenirea cultural-spirituală a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu“ (18 mai), „Sfântul Constantin Brân­coveanu. Paradigmă creştină a unei Europe unite“ (10-12 iunie, Tismana) şi „Demnitatea şi li­ber­tatea umană, realitate şi ideal. Modelul Sfântului Voie­vod Martir Constantin Brân­co­veanu“ (7-10 octombrie, Tis­mana).

 

► Arhiepiscopia Timişoarei: Simpozionul internaţional de teologie „Sfânta Euharistie şi experienţa pocăinţei în tradiţia ortodoxă“.

 

► În Mitropolia Ortodoxă Ro­mână a Europei Occidentale şi Meridionale, în perioada 12-15 iunie, la Madrid, s-a desfăşurat un Congres internaţional de teologie.

 

► Arhiepiscopia Tomisului a organizat Conferinţa naţională cu tema „Valoarea culturii şi spi­ri­tualităţii româneşti din epoca Domnitorului Constantin Brân­co­veanu pentru istoria na­ţio­nală. 300 de ani de la martiriul unui sfânt român“ (3 aprilie).

 

► Arhiepiscopia Târgoviştei: Simpozionul ştiinţific „Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană“.

 

► În Arhiepiscopia Alba Iuliei s-a desfăşurat Simpo­zio­nul internaţional cu tema „Eucharist and martyrdom from the ancient catacombs to the communist prisons“ (4-6 mai).

 

► Arhiepiscopia Râmnicului  a organizat două simpozioane internaţionale, cu următoarele teme: „Spiritualitatea mărturi­si­toare a culturii româneşti în pe­rioada Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu“ (2-3 sep­tembrie) şi „Misiunea cultu­ra­lă şi filantropică a Bisericii în activitatea Sfântului Constantin Brâncoveanu şi a Sfântului Antim Ivireanul“ (25-26 septembrie).

 

► Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei: Colocviul cu tema „Arta brâncovenească - moş­te­nire bizantină şi ethos românesc în tradiţia ortodoxă“ (11-13 august) şi simpozionul istoric „Cinstire Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ (19 septembrie).

 

► Arhiepiscopia Argeşului şi Mus­celului: Simpozionul-concurs internaţional „Tradiţie, cultu­ră şi căi spirituale“ (26-27 mai).

 

► Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat Simpozionul ştiinţific internaţional „2014 - Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brân­coveni“ (15-16 mai) şi sim­po­zionul cu tema „Sfinţii Brân­co­ve­ni, modele vii pentru o edu­caţie creştină integrală, astăzi“.

 

► Arhiepiscopia Aradului: simpozioanele internaţionale „Sfinţii Martiri Brâncoveni - cre­dinţă, istorie, cultură“ şi „Sfinţii Brâncoveni, apărători ai cre­dinţei şi ai neamului românesc“

 

► Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi: Simpozionul de spiritualitate or­to­doxă „Biserica, model al co­mu­niunii - o perspectivă euha­ris­tică“ (22 martie), ediţia a VII-a.

 

► Episcopia Caransebeşului: Sim­­pozionul internaţional „Taină şi mărturisire“, ediţia a VIII-a (28-29 aprilie).

 

► Episcopia Ortodoxă a Ora­diei: Simpozionul naţional cu tema „Mărturisire şi martiriu ca asumare a vieţii în Hristos la Sfinţii Brâncoveni“ (5-6 mai).

 

► Episcopia Ortodoxă Ro­mână a Maramureşului şi Săt­ma­rului: Simpozionul „Stilul brân­covenesc - stilul renaşterii româneşti“.

 

► Episcopia Devei şi Hune­doarei: Simpozionul interna­ţional cu tema „Comunicare şi Cuminecare“ (27-28 iunie).

 

► Episcopia Ortodoxă Ro­mâ­nă a Europei de Nord: Sim­po­zionul internaţional cu tema „Sfinţii Martiri Brâncoveni - mărturisitori ai credinţei ortodoxe şi promotori ai culturii româneşti“ (3 mai).

 

► În perioada 1-17 august, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei  au avut loc manifestările prilejuite de Zilele Sfinţilor Martiri Brâncoveni, moment care a prilejuit desfăşurarea mai multor activităţi pastoral-misionare. 

 

O parte din comunicările prezentate la aceste întâlniri au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.

 

- În cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit co­piilor“, a fost organizat Concur­sul naţional de proiecte duhov­ni­ceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine“, care a avut ca scop cultivarea dragostei faţă de Biserică şi Liturghie şi educarea copiilor în sensul respectării va­lo­rilor tradiţionale şi al afirmării propriei identităţi religioase, în contextul unei lumi seculare şi secularizante.

 

- Cu binecuvântarea Preafe­ri­ci­tului Părinte Patriarh Daniel, a fost organizat Concursul na­ţional „Icoana ortodoxă - lumina credinţei“ (27 ianuarie-21 mai), aflat deja la a III-a ediţie. La cele două secţiuni ale concursului (A. Pictură pe lemn şi B. Pictură pe sticlă) au participat 46 de pictori iconari adulţi. Cei 8 câştigători au fost premiaţi cu ocazia ver­ni­sajului expoziţiei „Icoana ortodoxă - lumina credinţei“, în ziua de 21 mai 2014.

 

- În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au valorificat ora de religie şi pentru a evidenţia importanţa şi rolul Sfintei Taine a SpovedanieiSfintei Taine a Împărtăşaniei, precum şi exemplul de credinţă al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- În revistele eparhiale şi parohiale, pe site-urile eparhiilor din ţară şi din străinătate şi pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spaţii proprii, dedi­cate Anului omagial euha­ris­tic şi Anului comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni, prin care au fost mediatizate ro­lul şi importanţa Tainelor Spo­ve­­daniei  şi Împărtăşaniei  şi ­s-au evidenţiat aspecte ale vieţii Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

- Cu binecuvântarea chiriar­hilor, în cadrul centrelor epar­hiale şi parohiale, al instituţiilor de învăţământ teologic sau al altor instituţii publice, s-au organizat şi au fost vernisate expo­ziţii omagiale tematice, cu­prin­zând cele mai frumoase icoane şi mozaicuri referitoare la Taina Sfintei SpovedaniiTaina Sfintei Împărtăşanii  sau Sfinţii Martiri Brâncoveni.

 

- În eparhii şi în instituţiile de învăţământ au fost organizate diverse alte manifestări cultu­rale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri, lansări de carte, piese de teatru, proiecţii de film, au fost realizate albume foto, s-au distribuit broşuri şi pliante, s-au organizat procesiuni cu icoane etc.) dedicate Anului omagial euharistic şi Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

 

  • Sub aspect mediatic, eve­ni­mentele dedicate Anului omagial euharistic (al Sfintei Spove­danii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anului comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni s-au bucurat de o largă susţinere şi promovare, atât în mass-media bise­ricească centrală, cât şi în cea locală:

 

Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste epar­hiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române; site-urile eparhiilor sau ale parohiilor ortodoxe ro­mâne) şi centrală (Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2014 ca „An omagial euharistic (al Sfintei Spo­vedanii şi al Sfintei Împăr­tăşanii)“ şi ca „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“, programul-cadru, precum şi evenimentele organizate în epar­hiile Bisericii Ortodoxe Române pe această temă.

 

Biroul de presă al Pa­triar­hiei Române a adus la cu­noştinţa opiniei publice, prin comunicate de presă, mani­fes­tă­rile organizate de Patriarhia Ro­mână, în anul 2014, „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spo­vedanii şi al Sfintei Îm­păr­tă­şanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“.

 

Au fost monitorizate ştirile şi articolele din presa laică audio, video şi scrisă despre manifes­tările organizate de Patriarhia Română în anul 2014. Astfel, în presa laică au apărut peste 100 de ştiri, articole, documentare, reportaje şi emisiuni-dezbatere despre manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

 

Agenţia de Ştiri BASILICA a Patriarhiei Române a publicat peste 700 de materiale informative (ştiri, comunicate, documente, interviuri) dedicate „Anu­lui omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anului co­memorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“. Cele mai importante ştiri au fost traduse şi pu­blicate şi în limba engleză.

 

Pe site-ul basilica.ro al Agenţiei de ştiri a Patriarhiei Române a fost creată o secţiune specială, intitulată „2014 - Anul Euharistic şi al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“.

 

De asemenea, pe acest site există secţiunea galerie foto în care se regăsesc cele mai importante imagini de la evenimentele desfăşurate în Pa­triar­hia Română în anul 2014.

 

Publicaţiile Lumina au acordat sistematic spaţii editoriale pentru cele două teme ale anului omagial 2014. Prin ediţia sa naţională şi prin cele patru ediţii regionale, „Ziarul Lumina“ a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice, precum şi de alte insti­tuţii bisericeşti pe tema „Anului omagial euharistic“ şi a „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“.

 

În cotidian au fost publicate peste 1.100 de ştiri dedicate te­maticii aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru anul 2014: 550 de ştiri dedicate „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi 570 de ştiri dedicate „Anului come­mo­rativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“.

 

Pagina „Repere şi idei“ a găzduit aproximativ 100 de texte teologice despre Taina Spo­­vedaniei şi Taina Împăr­tă­şa­niei. Acestea au fost cuprinse în cadrul proiectului editorial „Taina Spovedaniei şi Taina Îm­părtăşaniei, întrebări şi răspunsuri“, materiale care vor constitui un volum în colecţia „Media Christiana“ - seria Lumina.

 

Săptămânalul „Lumina de Duminică“ a prezentat în fiecare număr documentare despre ctitoriile brâncoveneşti şi texte dedicate Sfintei Taine a Spo­ve­daniei şi Sfintei Taine a Împărtăşaniei.

 

Publicaţia de informaţie bise­ricească „Vestitorul Ortodoxiei“ a reflectat, prin documente, cronici şi imagini, temele anului omagial-comemorativ 2014.

 

Postul de Radio TRINITAS al Patriarhiei Române a realizat şi a difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat spaţii largi subiectelor referitoare la Sfin­tele Taine a Spovedaniei şi a Îm­păr­tăşaniei, precum şi cu privire la Sfinţii Martiri Brâncoveni.

 

Ştirile Radio TRINITAS au di­fuzat zilnic informaţii cu pri­vire la diversele activităţi înca­drate în Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Brâncoveni, organizate la nivel de eparhii, protopopiate şi parohii.

 

Au fost mediatizate Concur­sul naţional de proiecte „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creş­tine“, Concursul „Icoana ortodo­xă - Lumina credinţei“, Sim­po­zionul naţional de teologie „Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spi­ri­tual şi social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul eu­ropean al veacului al 18-lea“ şi Congresul internaţional de teologie „Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtă­şa­niei în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană“.

 

Totodată, referitor la cele două teme ale anului omagial-co­memorativ 2014, Radio TRINITAS a realizat promo-uri speciale dedicate Anului omagial euharistic şi Anului Sfinţilor Martiri Brâncoveni, pe care le-a difuzat după o grilă zilnică.

 

Procesiunea cu moaştele Sfân­­tului Voievod Martir Cons­tan­­tin Brâncoveanu (21 mai) a fost transmisă în direct la Radio TRINITAS. Transmi­siu­nea a fost însoţită de ediţii speciale ale unor emisiuni, în care s-a vorbit despre epoca brâncovenească şi despre deschiderea mormântului Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, de la Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou.

 

În legătură cu cele două teme majore ale anului 2014, au fost realizate şi o serie de emisiuni difuzate la Radio TRINITAS: „Zidiri în chipul Crucii“, dedicată exclusiv ctitoriilor Sfân­tului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, „Lumea de azi“, care a prezentat modul în care eparhiile din ţară au promovat Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Brân­coveni. Alte emisiuni, precum „Dialogurile TRINITAS“, „Răs­pun­suri duhovniceşti“, „Răspundem ascultătorilor“, au avut ca teme importanţa şi rolul Sfin­telor Taine a Spovedaniei şiÎmpărtăşaniei  în viaţa creştină.

 

Postul de Televiziune TRINITAS TV  al Patriarhiei Ro­mâne a realizat şi a difuzat emisiuni şi materiale despre Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Împărtăşaniei, respectiv despre Sfinţii Martiri Brân­co­­veni, precum şi despre manifestările desfăşurate în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Româ­ne în legătură cu aceste su­biecte.

 

Astfel, redacţia Ştiri a pre­zentat 587 de materiale de ştiri, 34 de reportaje, 45 de interviuri, precum şi semnalări editoriale dedicate Anului omagial euha­ristic şi Anului Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

În redacţia Dezbateri teolo­gice şi culturale au fost incluse două emisiuni săptămânale de­dicate celor două mari teme ale anului 2014: Duhovnicie şi viaţă creştină şi Moştenirea brâncovenească.

 

De asemenea, au fost reali­zate şi difuzate peste 100 de emisiuni în premieră dedicate anului 2014 - Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la care au fost invitaţi istorici, specialişti în artă, arheologi, ar­hi­tecţi, clerici, reprezentanţi ai muzeelor etc.

 

În redacţia Programe de tip documentar, au fost realizate ur­mătoarele filme consacrate celor două teme ale anului 2014: „Sfin­ţenie şi cultură. Ctitoriile brân­coveneşti din Arhiepiscopia Râm­nicului“; „Sfinţii Martiri Brân­coveni: viaţa, jertfirea şi cinstirea lor“; „Taina Sfintei Spo­­vedanii“; „Ceremonia de reîn­­humare a osemintelor Dom­ni­­torului Constantin Brân­co­veanu din anul 1934“ (reportaj cu imagini de arhivă prezentat în cadrul concertului Bucuria În­v­ierii, susţinut la Ateneul Român, 19 mai 2014). Urmează să fie finalizate filmele: „Bise­rica «Sfântul Gheorghe»-Nou“ şi „Taina Sfintei Împărtăşanii“.

 

Din cuprinsul acestei pre­zen­tări succinte se poate desprinde cu uşurinţă faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a procla­ma anul 2014 ca „An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi ca „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ a avut o largă rezonanţă în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acţiuni şi programe dedicate exclusiv Sfintelor Taine a Spo­ve­daniei şi Împărtăşaniei, precum şi Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

Toate aceste programe au contribuit la o înţelegere mai apro­­fundată a importanţei pe care o au Sfintele Taine a Spo­ve­daniei şi a Împărtăşaniei  în viaţa creştinilor, precum şi la des­coperirea şi mai buna în­ţe­legere a pildei de credinţă pe care au oferit-o Sfinţii Martiri Brâncoveni.

 

Şedinţa solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  vine să încununeze întreaga activitate a ie­rarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor şi a altor ostenitori din cadrul Bisericii, precum şi al instituţiilor de învăţământ teologic şi cercetare, de a aprofunda importanţa şi rolul Tainei Spovedaniei şi ale Tainei Împăr­tăşaniei, precum şi pilda de credinţă jertfelnică a Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

Întregul personal al insti­tuţiilor centrale bisericeşti aduce mulţumiri Preafericitului Pă­rinte Patriarh Daniel, la iniţiativa Căruia anul 2014 a fost declarat ca „An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi ca „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit să-i dea viaţă în toate eparhiile Patriarhiei Române.

 

† Varlaam Ploieşteanul

Episcop-vicar patriarhal

Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod